ឧបករណ៍ចំណេះដឹង

គន្លឹះចំណេះដឹងអំពីជីវិតការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុធនាគារការដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ការកំសាន្តម្ហូបអាហារ។ ល។

ភាសាទាំងអស់