දැනුම උපකරණ

ජීවිතය, අධ්‍යාපනය, මූල්‍ය, බැංකු, ප්‍රවාහන, සංචාරක, විනෝදාස්වාදය, ආහාර ආදිය පිළිබඳ දැනුම ඉඟි.

සියලුම භාෂා