පොදු වර්ණවල ෂඩාස්රාකාර හා rgb අගය

වර්ණ නම, ෂඩාස්රාකාර වර්ණ අගය, rgb වර්ණ අගය, ෂඩාස්රාකාර වර්ණ අගය සහ rgb වර්ණ අගය පරිවර්තනය ඇතුළුව බහුලව භාවිතා වන වර්ණ 900 කට වඩා

පොදු සහ ආරක්ෂිත වර්ණ ලැයිස්තුව

වර්ණ නම වර්ණ ෂඩාස්රාකාර අගය rgb අගය (255 පදනම්) rgb අගය (ප්‍රතිශතය පදනම් කරගත්)
දීප්තිමත් කහ (ක්‍රෙයෝලා) #FFAA1D RGB(255 , 170 , 29) RGB(100% , 67% , 11%)
ඇම්බර් #FFBF00 RGB(255 , 191 , 0) RGB(100% , 75% , 0%)
ඇම්බර් (SAE / ECE) #FF7E00 RGB(255 , 126 , 0) RGB(100% , 49% , 0%)
පරමාණුක ටැංජරීන් #FF9966 RGB(255 , 153 , 102) RGB(100% , 60% , 40%)
බිස්කට් #FFE4C4 RGB(255 , 228 , 196) RGB(100% , 89% , 77%)
කැන්ඩි ඇපල් රතු #FF0800 RGB(255 , 8 , 0) RGB(100% , 3% , 0%)
ළදරු කුඩු #FEFEFA RGB(254 , 254 , 250) RGB(100% , 100% , 98%)
කොකෙලිකොට් #FF3800 RGB(255 , 56 , 0) RGB(100% , 22% , 0%)
බ්ලැන්ඩ් ආමන්ඩ් #FFEBCD RGB(255 , 235 , 205) RGB(100% , 92% , 80%)
දීප්තිමත් රෝස #FF55A3 RGB(255 , 85 , 163) RGB(100% , 33% , 64%)
තිත්ත කමෙන්ට් #FE6F5E RGB(254 , 111 , 94) RGB(100% , 44% , 37%)
කැඩ්මියම් කහ #FFF600 RGB(255 , 246 , 0) RGB(100% , 96% , 0%)
කැනරි කහ #FFEF00 RGB(255 , 239 , 0) RGB(100% , 94% , 0%)
කානේෂන් රෝස #FFA6C9 RGB(255 , 166 , 201) RGB(100% , 65% , 79%)
කැනරි #FFFF99 RGB(255 , 255 , 153) RGB(100% , 100% , 60%)
චෙරි මල රෝස #FFB7C5 RGB(255 , 183 , 197) RGB(100% , 72% , 77%)
කොරල් #FF7F50 RGB(255 , 127 , 80) RGB(100% , 50% , 31%)
චීන කහ #FFB200 RGB(255 , 178 , 0) RGB(100% , 70% , 0%)
ක්‍රෝම් කහ #FFA700 RGB(255 , 167 , 0) RGB(100% , 65% , 0%)
සයිබර් කහ #FFD300 RGB(255 , 211 , 0) RGB(100% , 83% , 0%)
ගැඹුරු රෝස #FF1493 RGB(255 , 20 , 147) RGB(100% , 8% , 58%)
ඕරොලින් #FDEE00 RGB(253 , 238 , 0) RGB(99% , 93% , 0%)
කෙසෙල් උමතුව #FAE7B5 RGB(250 , 231 , 181) RGB(98% , 91% , 71%)
කපු කැන්ඩි #FFBCD9 RGB(255 , 188 , 217) RGB(100% , 74% , 85%)
ක්රීම් #FFFDD0 RGB(255 , 253 , 208) RGB(100% , 99% , 82%)
කොස්මික් ලැටේ #FFF8E7 RGB(255 , 248 , 231) RGB(100% , 97% , 91%)
කෝන්සිල්ක් #FFF8DC RGB(255 , 248 , 220) RGB(100% , 97% , 86%)
තද තැඹිලි #FF8C00 RGB(255 , 140 , 0) RGB(100% , 55% , 0%)
ගැඹුරු කුංකුම #FF9933 RGB(255 , 153 , 51) RGB(100% , 60% , 20%)
මල් සුදු #FFFAF0 RGB(255 , 250 , 240) RGB(100% , 98% , 94%)
ගිනිමය රෝස #FF5470 RGB(255 , 84 , 112) RGB(100% , 33% , 44%)
ප්රංශ රෝස #FD6C9E RGB(253 , 108 , 158) RGB(99% , 42% , 62%)
ෆුචියා #FF00FF RGB(255 , 0 , 255) RGB(100% , 0% , 100%)
ප්‍රංශ ෆුචියා #FD3F92 RGB(253 , 63 , 146) RGB(99% , 25% , 57%)
පෞරාණික සුදු #FAEBD7 RGB(250 , 235 , 215) RGB(98% , 92% , 84%)
දුඹුරු #FAF0BE RGB(250 , 240 , 190) RGB(98% , 94% , 75%)
රෝස පැහැයක් ගන්න #FB607F RGB(251 , 96 , 127) RGB(98% , 38% , 50%)
රට කොට්ටං #FBCEB1 RGB(251 , 206 , 177) RGB(98% , 81% , 69%)
ඉරිඟු #FBEC5D RGB(251 , 236 , 93) RGB(98% , 93% , 36%)
කොරල් රෝස #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
සංස්කෘතික #F5F5F5 RGB(245 , 245 , 245) RGB(96% , 96% , 96%)
කැමියෝ රෝස #EFBBCC RGB(239 , 187 , 204) RGB(94% , 73% , 80%)
ෂැම්පේන් #F7E7CE RGB(247 , 231 , 206) RGB(97% , 91% , 81%)
ෆ්ලිකර් රෝස #FB0081 RGB(251 , 0 , 129) RGB(98% , 0% , 51%)
ගැඹුරු ෂැම්පේන් #FAD6A5 RGB(250 , 214 , 165) RGB(98% , 84% , 65%)
කොංගෝ රෝස #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
ෂැම්පේන් රෝස #F1DDCF RGB(241 , 221 , 207) RGB(95% , 87% , 81%)
ළදරු රෝස #F4C2C2 RGB(244 , 194 , 194) RGB(96% , 76% , 76%)
ලා දුඹුරු #F5F5DC RGB(245 , 245 , 220) RGB(96% , 96% , 86%)
ප්‍රංශ රෝස #F64A8A RGB(246 , 74 , 138) RGB(96% , 29% , 54%)
සයික්ලමන් #F56FA1 RGB(245 , 111 , 161) RGB(96% , 44% , 63%)
Azure (X11 / වෙබ් වර්ණය) #F0FFFF RGB(240 , 255 , 255) RGB(94% , 100% , 100%)
ඇලිස් නිල් #F0F8FF RGB(240 , 248 , 255) RGB(94% , 97% , 100%)
විලාසිතා ෆුචියා #F400A1 RGB(244 , 0 , 161) RGB(96% , 0% , 63%)
ආමන්ඩ් #EFDECD RGB(239 , 222 , 205) RGB(94% , 87% , 80%)
බිත්තර #F0EAD6 RGB(240 , 234 , 214) RGB(94% , 92% , 84%)
ලන්දේසි සුදු #EFDFBB RGB(239 , 223 , 187) RGB(94% , 87% , 73%)
අමරන්ත් රෝස #F19CBB RGB(241 , 156 , 187) RGB(95% , 61% , 73%)
බෆ් #F0DC82 RGB(240 , 220 , 130) RGB(94% , 86% , 51%)
කාන්තාර වැලි #EDC9AF RGB(237 , 201 , 175) RGB(93% , 79% , 69%)
කැඩ්මියම් තැඹිලි #ED872D RGB(237 , 135 , 45) RGB(93% , 53% , 18%)
ඇරිලයිඩ් කහ #E9D66B RGB(233 , 214 , 107) RGB(91% , 84% , 42%)
ගිනි ඔපල් #E95C4B RGB(233 , 92 , 75) RGB(91% , 36% , 29%)
ඇලබාස්ටර් #EDEAE0 RGB(237 , 234 , 224) RGB(93% , 92% , 88%)
කැරට් තැඹිලි #ED9121 RGB(237 , 145 , 33) RGB(93% , 57% , 13%)
හණ #EEDC82 RGB(238 , 220 , 130) RGB(93% , 86% , 51%)
පිළිස්සූ සියානා #E97451 RGB(233 , 116 , 81) RGB(91% , 45% , 32%)
කැඩ්මියම් රතු #E30022 RGB(227 , 0 , 34) RGB(89% , 0% , 13%)
අඳුරු සැමන් #E9967A RGB(233 , 150 , 122) RGB(91% , 59% , 48%)
ගිනිදැල් #E25822 RGB(226 , 88 , 34) RGB(89% , 35% , 13%)
අස්ථි #E3DAC9 RGB(227 , 218 , 201) RGB(89% , 85% , 79%)
අමරන්ත් #E52B50 RGB(229 , 43 , 80) RGB(90% , 17% , 31%)
ෆ්‍රොස්ට්බයිට් #E936A7 RGB(233 , 54 , 167) RGB(91% , 21% , 65%)
ෆුල්වස් #E48400 RGB(228 , 132 , 0) RGB(89% , 52% , 0%)
චාම් රෝස #E68FAC RGB(230 , 143 , 172) RGB(90% , 56% , 67%)
කැන්ඩි රෝස #E4717A RGB(228 , 113 , 122) RGB(89% , 44% , 48%)
ෆෝන් #E5AA70 RGB(229 , 170 , 112) RGB(90% , 67% , 44%)
සිට්රින් #E4D00A RGB(228 , 208 , 10) RGB(89% , 82% , 4%)
සිනබාර් #E34234 RGB(227 , 66 , 52) RGB(89% , 26% , 20%)
සීජී රතු #E03C31 RGB(224 , 60 , 49) RGB(88% , 24% , 19%)
ක්‍රිම්සන් #DC143C RGB(220 , 20 , 60) RGB(86% , 8% , 24%)
පෘථිවි කහ #E1A95F RGB(225 , 169 , 95) RGB(88% , 66% , 37%)
චීනය රෝස #DE6FA1 RGB(222 , 111 , 161) RGB(87% , 44% , 63%)
බ්ලෂ් #DE5D83 RGB(222 , 93 , 131) RGB(87% , 36% , 51%)
Chartreuse (සාම්ප්‍රදායික) #DFFF00 RGB(223 , 255 , 0) RGB(87% , 100% , 0%)
බර්ලිවුඩ් #DEB887 RGB(222 , 184 , 135) RGB(87% , 72% , 53%)
සහතික කරන්න #DE3163 RGB(222 , 49 , 99) RGB(87% , 19% , 39%)
බාර්බි රෝස #DA1884 RGB(218 , 24 , 132) RGB(85% , 9% , 52%)
ෆැන්ඩැන්ගෝ රෝස #DE5285 RGB(222 , 82 , 133) RGB(87% , 32% , 52%)
ගැඹුරු සහතිකය #DA3287 RGB(218 , 50 , 135) RGB(85% , 20% , 53%)
චොකලට් (වෙබ්) #D2691E RGB(210 , 105 , 30) RGB(82% , 41% , 12%)
දීප්තිමත් ලිලැක් #D891EF RGB(216 , 145 , 239) RGB(85% , 57% , 94%)
ඩොග්වුඩ් රෝස #D71868 RGB(215 , 24 , 104) RGB(84% , 9% , 41%)
කාර්මයින් (එම් ඇන්ඩ් පී) #D70040 RGB(215 , 0 , 64) RGB(84% , 0% , 25%)
තඹ (ක්‍රෙයෝලා) #DA8A67 RGB(218 , 138 , 103) RGB(85% , 54% , 40%)
අමරන්ත් රතු #D3212D RGB(211 , 33 , 45) RGB(83% , 13% , 18%)
ප්‍රංශ මවු #D473D4 RGB(212 , 115 , 212) RGB(83% , 45% , 83%)
කොකෝවා දුඹුරු #D2691E RGB(210 , 105 , 30) RGB(82% , 41% , 12%)
ආක්ටික් දෙහි #D0FF14 RGB(208 , 255 , 20) RGB(82% , 100% , 8%)
ගිනි එන්ජිම රතු #CE2029 RGB(206 , 32 , 41) RGB(81% , 13% , 16%)

සියලුම භාෂා