د عام رنګونو هیکسادسیمال او rgb ارزښت

د 900 څخه زیات عام استعمال شوي رنګونه ، پشمول د رنګ نوم ، هیکسادسیمال رنګ ارزښت ، rgb رنګ ارزښت ، هیکساډسیمال د رنګ ارزښت او د rgb رنګ ارزښت بدلون

عام او خوندي رنګ لړ

رنګ نوم رنګ هکساډسیمال ارزښت rgb ارزښت (255 پر بنسټ) rgb ارزښت (سلنه پراساس)
روښانه ژیړ (کریولا) #FFAA1D RGB(255 , 170 , 29) RGB(100% , 67% , 11%)
امبر #FFBF00 RGB(255 , 191 , 0) RGB(100% , 75% , 0%)
امبر (SAE / ECE) #FF7E00 RGB(255 , 126 , 0) RGB(100% , 49% , 0%)
اټوم ټانګرین #FF9966 RGB(255 , 153 , 102) RGB(100% , 60% , 40%)
بیسک #FFE4C4 RGB(255 , 228 , 196) RGB(100% , 89% , 77%)
مyه م appleې سره #FF0800 RGB(255 , 8 , 0) RGB(100% , 3% , 0%)
د ماشوم پوډر #FEFEFA RGB(254 , 254 , 250) RGB(100% , 100% , 98%)
کوکیلوټ #FF3800 RGB(255 , 56 , 0) RGB(100% , 22% , 0%)
بادرنګ بادام #FFEBCD RGB(255 , 235 , 205) RGB(100% , 92% , 80%)
په زړه پوری ګلاب #FF55A3 RGB(255 , 85 , 163) RGB(100% , 33% , 64%)
Bittersweet #FE6F5E RGB(254 , 111 , 94) RGB(100% , 44% , 37%)
کیډیمیم ژیړ #FFF600 RGB(255 , 246 , 0) RGB(100% , 96% , 0%)
ژیړ ژیړ #FFEF00 RGB(255 , 239 , 0) RGB(100% , 94% , 0%)
کارنيشن ګلابي #FFA6C9 RGB(255 , 166 , 201) RGB(100% , 65% , 79%)
کانري #FFFF99 RGB(255 , 255 , 153) RGB(100% , 100% , 60%)
چیری ګلونه ګلابي #FFB7C5 RGB(255 , 183 , 197) RGB(100% , 72% , 77%)
مرجان #FF7F50 RGB(255 , 127 , 80) RGB(100% , 50% , 31%)
چینایي ژیړ #FFB200 RGB(255 , 178 , 0) RGB(100% , 70% , 0%)
کروم ژیړ #FFA700 RGB(255 , 167 , 0) RGB(100% , 65% , 0%)
سایبر ژیړ #FFD300 RGB(255 , 211 , 0) RGB(100% , 83% , 0%)
ژور ګلابي #FF1493 RGB(255 , 20 , 147) RGB(100% , 8% , 58%)
اوریولین #FDEE00 RGB(253 , 238 , 0) RGB(99% , 93% , 0%)
کیلا مینه #FAE7B5 RGB(250 , 231 , 181) RGB(98% , 91% , 71%)
خوږه پنبه #FFBCD9 RGB(255 , 188 , 217) RGB(100% , 74% , 85%)
کریم #FFFDD0 RGB(255 , 253 , 208) RGB(100% , 99% , 82%)
کاسمیک لیټ #FFF8E7 RGB(255 , 248 , 231) RGB(100% , 97% , 91%)
کارنشیلک #FFF8DC RGB(255 , 248 , 220) RGB(100% , 97% , 86%)
تور نارنجي #FF8C00 RGB(255 , 140 , 0) RGB(100% , 55% , 0%)
ژور زعفران #FF9933 RGB(255 , 153 , 51) RGB(100% , 60% , 20%)
ګلونه سپین #FFFAF0 RGB(255 , 250 , 240) RGB(100% , 98% , 94%)
اوره ګل #FF5470 RGB(255 , 84 , 112) RGB(100% , 33% , 44%)
فرانسوی ګلابي #FD6C9E RGB(253 , 108 , 158) RGB(99% , 42% , 62%)
فوچيا #FF00FF RGB(255 , 0 , 255) RGB(100% , 0% , 100%)
فرانسوی فوچیا #FD3F92 RGB(253 , 63 , 146) RGB(99% , 25% , 57%)
قدیم سپین #FAEBD7 RGB(250 , 235 , 215) RGB(98% , 92% , 84%)
سپین #FAF0BE RGB(250 , 240 , 190) RGB(98% , 94% , 75%)
ګلابي غوړ کړئ #FB607F RGB(251 , 96 , 127) RGB(98% , 38% , 50%)
مندته #FBCEB1 RGB(251 , 206 , 177) RGB(98% , 81% , 69%)
جوار #FBEC5D RGB(251 , 236 , 93) RGB(98% , 93% , 36%)
مرجان ګلابي #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
کلتور شوی #F5F5F5 RGB(245 , 245 , 245) RGB(96% , 96% , 96%)
کېمو ګلابي #EFBBCC RGB(239 , 187 , 204) RGB(94% , 73% , 80%)
شامپاين #F7E7CE RGB(247 , 231 , 206) RGB(97% , 91% , 81%)
فلکر ګلابي #FB0081 RGB(251 , 0 , 129) RGB(98% , 0% , 51%)
ژور شیمپین #FAD6A5 RGB(250 , 214 , 165) RGB(98% , 84% , 65%)
کانګو ګلابي #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
شیمپین ګلابي #F1DDCF RGB(241 , 221 , 207) RGB(95% , 87% , 81%)
ماشوم ګلابي #F4C2C2 RGB(244 , 194 , 194) RGB(96% , 76% , 76%)
خرما #F5F5DC RGB(245 , 245 , 220) RGB(96% , 96% , 86%)
فرانسوی ګلاب #F64A8A RGB(246 , 74 , 138) RGB(96% , 29% , 54%)
سایکلین #F56FA1 RGB(245 , 111 , 161) RGB(96% , 44% , 63%)
Azure (X11 / ویب رنګ) #F0FFFF RGB(240 , 255 , 255) RGB(94% , 100% , 100%)
ایلیس نیلي #F0F8FF RGB(240 , 248 , 255) RGB(94% , 97% , 100%)
د فیشن فوچیا #F400A1 RGB(244 , 0 , 161) RGB(96% , 0% , 63%)
بادام #EFDECD RGB(239 , 222 , 205) RGB(94% , 87% , 80%)
اګسیل #F0EAD6 RGB(240 , 234 , 214) RGB(94% , 92% , 84%)
هالنډی سپین #EFDFBB RGB(239 , 223 , 187) RGB(94% , 87% , 73%)
امارنت ګلابي #F19CBB RGB(241 , 156 , 187) RGB(95% , 61% , 73%)
بف #F0DC82 RGB(240 , 220 , 130) RGB(94% , 86% , 51%)
صحرا شګه #EDC9AF RGB(237 , 201 , 175) RGB(93% , 79% , 69%)
کیډیم نارنج #ED872D RGB(237 , 135 , 45) RGB(93% , 53% , 18%)
آریلایډ زیړ #E9D66B RGB(233 , 214 , 107) RGB(91% , 84% , 42%)
اور وژونکی #E95C4B RGB(233 , 92 , 75) RGB(91% , 36% , 29%)
الاباسټر #EDEAE0 RGB(237 , 234 , 224) RGB(93% , 92% , 88%)
نارنجي #ED9121 RGB(237 , 145 , 33) RGB(93% , 57% , 13%)
زغر #EEDC82 RGB(238 , 220 , 130) RGB(93% , 86% , 51%)
سوځیدلی سینا #E97451 RGB(233 , 116 , 81) RGB(91% , 45% , 32%)
کاډیمیم سره #E30022 RGB(227 , 0 , 34) RGB(89% , 0% , 13%)
تياره سالون #E9967A RGB(233 , 150 , 122) RGB(91% , 59% , 48%)
لمبه #E25822 RGB(226 , 88 , 34) RGB(89% , 35% , 13%)
هډوکی #E3DAC9 RGB(227 , 218 , 201) RGB(89% , 85% , 79%)
امارت #E52B50 RGB(229 , 43 , 80) RGB(90% , 17% , 31%)
يخ وهل #E936A7 RGB(233 , 54 , 167) RGB(91% , 21% , 65%)
بشپړ #E48400 RGB(228 , 132 , 0) RGB(89% , 52% , 0%)
پام وړ ګلابي #E68FAC RGB(230 , 143 , 172) RGB(90% , 56% , 67%)
خواږه ګلابي #E4717A RGB(228 , 113 , 122) RGB(89% , 44% , 48%)
فشن #E5AA70 RGB(229 , 170 , 112) RGB(90% , 67% , 44%)
سیترین #E4D00A RGB(228 , 208 , 10) RGB(89% , 82% , 4%)
کینبار #E34234 RGB(227 , 66 , 52) RGB(89% , 26% , 20%)
سي جي سره #E03C31 RGB(224 , 60 , 49) RGB(88% , 24% , 19%)
کرمسن #DC143C RGB(220 , 20 , 60) RGB(86% , 8% , 24%)
ځمکه ژیړه #E1A95F RGB(225 , 169 , 95) RGB(88% , 66% , 37%)
چین ګلابي #DE6FA1 RGB(222 , 111 , 161) RGB(87% , 44% , 63%)
شرم #DE5D83 RGB(222 , 93 , 131) RGB(87% , 36% , 51%)
چارتریوس (دوديزه) #DFFF00 RGB(223 , 255 , 0) RGB(87% , 100% , 0%)
د #DEB887 RGB(222 , 184 , 135) RGB(87% , 72% , 53%)
تصدیق #DE3163 RGB(222 , 49 , 99) RGB(87% , 19% , 39%)
ګلابي ګلابي #DA1884 RGB(218 , 24 , 132) RGB(85% , 9% , 52%)
Fandango ګلابي #DE5285 RGB(222 , 82 , 133) RGB(87% , 32% , 52%)
ژور سند #DA3287 RGB(218 , 50 , 135) RGB(85% , 20% , 53%)
چاکلیټ (ویب) #D2691E RGB(210 , 105 , 30) RGB(82% , 41% , 12%)
روښانه روښانه #D891EF RGB(216 , 145 , 239) RGB(85% , 57% , 94%)
د ډاګ ووډ ګلاب #D71868 RGB(215 , 24 , 104) RGB(84% , 9% , 41%)
کارماین (M&P) #D70040 RGB(215 , 0 , 64) RGB(84% , 0% , 25%)
کاپر (کریولا) #DA8A67 RGB(218 , 138 , 103) RGB(85% , 54% , 40%)
امرانت سور #D3212D RGB(211 , 33 , 45) RGB(83% , 13% , 18%)
فرانسوی متل #D473D4 RGB(212 , 115 , 212) RGB(83% , 45% , 83%)
د کوکا نسواري #D2691E RGB(210 , 105 , 30) RGB(82% , 41% , 12%)
د ارټیک لیمو #D0FF14 RGB(208 , 255 , 20) RGB(82% , 100% , 8%)
د اور انجن سور #CE2029 RGB(206 , 32 , 41) RGB(81% , 13% , 16%)

ټولې ژبې