હેક્સાડેસિમલ અને સામાન્ય રંગોનું rgb મૂલ્ય

રંગ નામ, હેક્સાડેસિમલ રંગ મૂલ્ય, આરજીબી રંગ મૂલ્ય, હેક્સાડેસિમલ રંગ મૂલ્ય અને આરજીબી રંગ મૂલ્ય રૂપાંતર સહિત 900 થી વધુ સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા રંગો

સામાન્ય અને સલામત રંગ સૂચિ

રંગ નામ રંગ હેક્સાડેસિમલ મૂલ્ય rgb મૂલ્ય (255 આધારિત) rgb મૂલ્ય (ટકા આધારિત)
બેકર-મિલર ગુલાબી #FF91AF RGB(255 , 145 , 175) RGB(100% , 57% , 69%)
તેજસ્વી પીળો (ક્રેઓલા) #FFAA1D RGB(255 , 170 , 29) RGB(100% , 67% , 11%)
અંબર #FFBF00 RGB(255 , 191 , 0) RGB(100% , 75% , 0%)
અંબર (SAE / ECE) #FF7E00 RGB(255 , 126 , 0) RGB(100% , 49% , 0%)
અણુ ટ tanંજેરીન #FF9966 RGB(255 , 153 , 102) RGB(100% , 60% , 40%)
બિસ્ક #FFE4C4 RGB(255 , 228 , 196) RGB(100% , 89% , 77%)
કેન્ડી સફરજન લાલ #FF0800 RGB(255 , 8 , 0) RGB(100% , 3% , 0%)
બેબી પાવડર #FEFEFA RGB(254 , 254 , 250) RGB(100% , 100% , 98%)
કોક્લીકોટ #FF3800 RGB(255 , 56 , 0) RGB(100% , 22% , 0%)
બ્લાન્ચ બદામ #FFEBCD RGB(255 , 235 , 205) RGB(100% , 92% , 80%)
તેજસ્વી ગુલાબ #FF55A3 RGB(255 , 85 , 163) RGB(100% , 33% , 64%)
બિટ્ઝરવિટ #FE6F5E RGB(254 , 111 , 94) RGB(100% , 44% , 37%)
કેડમિયમ પીળો #FFF600 RGB(255 , 246 , 0) RGB(100% , 96% , 0%)
કેનેરી પીળો #FFEF00 RGB(255 , 239 , 0) RGB(100% , 94% , 0%)
કાર્નેશન ગુલાબી #FFA6C9 RGB(255 , 166 , 201) RGB(100% , 65% , 79%)
કેનેરી #FFFF99 RGB(255 , 255 , 153) RGB(100% , 100% , 60%)
ચેરી બ્લોસમ ગુલાબી #FFB7C5 RGB(255 , 183 , 197) RGB(100% , 72% , 77%)
કોરલ #FF7F50 RGB(255 , 127 , 80) RGB(100% , 50% , 31%)
ચાઇનીઝ પીળો #FFB200 RGB(255 , 178 , 0) RGB(100% , 70% , 0%)
ક્રોમ પીળો #FFA700 RGB(255 , 167 , 0) RGB(100% , 65% , 0%)
સાયબર પીળો #FFD300 RGB(255 , 211 , 0) RGB(100% , 83% , 0%)
ડીપ ગુલાબી #FF1493 RGB(255 , 20 , 147) RGB(100% , 8% , 58%)
Ureરેઓલિન #FDEE00 RGB(253 , 238 , 0) RGB(99% , 93% , 0%)
કેળા મેનીયા #FAE7B5 RGB(250 , 231 , 181) RGB(98% , 91% , 71%)
કોટન કેન્ડી #FFBCD9 RGB(255 , 188 , 217) RGB(100% , 74% , 85%)
ક્રીમ #FFFDD0 RGB(255 , 253 , 208) RGB(100% , 99% , 82%)
કોસ્મિક લટ્ટે #FFF8E7 RGB(255 , 248 , 231) RGB(100% , 97% , 91%)
દોરી #FFF8DC RGB(255 , 248 , 220) RGB(100% , 97% , 86%)
ઘાટા નારંગી #FF8C00 RGB(255 , 140 , 0) RGB(100% , 55% , 0%)
ડીપ કેસર #FF9933 RGB(255 , 153 , 51) RGB(100% , 60% , 20%)
પુષ્પ સફેદ #FFFAF0 RGB(255 , 250 , 240) RGB(100% , 98% , 94%)
સળગતું ગુલાબ #FF5470 RGB(255 , 84 , 112) RGB(100% , 33% , 44%)
ફ્રેન્ચ ગુલાબી #FD6C9E RGB(253 , 108 , 158) RGB(99% , 42% , 62%)
ફુચિયા #FF00FF RGB(255 , 0 , 255) RGB(100% , 0% , 100%)
ફ્રેન્ચ ફ્યુશિયા #FD3F92 RGB(253 , 63 , 146) RGB(99% , 25% , 57%)
પ્રાચીન સફેદ #FAEBD7 RGB(250 , 235 , 215) RGB(98% , 92% , 84%)
ગૌરવર્ણ #FAF0BE RGB(250 , 240 , 190) RGB(98% , 94% , 75%)
બ્રિંક બ્રિંક #FB607F RGB(251 , 96 , 127) RGB(98% , 38% , 50%)
જરદાળુ #FBCEB1 RGB(251 , 206 , 177) RGB(98% , 81% , 69%)
મકાઈ #FBEC5D RGB(251 , 236 , 93) RGB(98% , 93% , 36%)
કોરલ ગુલાબી #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
સંસ્કારી #F5F5F5 RGB(245 , 245 , 245) RGB(96% , 96% , 96%)
કેમિયો ગુલાબી #EFBBCC RGB(239 , 187 , 204) RGB(94% , 73% , 80%)
શેમ્પેઇન #F7E7CE RGB(247 , 231 , 206) RGB(97% , 91% , 81%)
ફ્લિકર પિંક #FB0081 RGB(251 , 0 , 129) RGB(98% , 0% , 51%)
Deepંડા શેમ્પેઇન #FAD6A5 RGB(250 , 214 , 165) RGB(98% , 84% , 65%)
કોંગો ગુલાબી #F88379 RGB(248 , 131 , 121) RGB(97% , 51% , 47%)
શેમ્પેઇન ગુલાબી #F1DDCF RGB(241 , 221 , 207) RGB(95% , 87% , 81%)
બેબી ગુલાબી #F4C2C2 RGB(244 , 194 , 194) RGB(96% , 76% , 76%)
ન રંગેલું .ની કાપડ #F5F5DC RGB(245 , 245 , 220) RGB(96% , 96% , 86%)
ફ્રેન્ચ ગુલાબ #F64A8A RGB(246 , 74 , 138) RGB(96% , 29% , 54%)
સાયક્લેમેન #F56FA1 RGB(245 , 111 , 161) RGB(96% , 44% , 63%)
નીલમણિ (X11 / વેબ રંગ) #F0FFFF RGB(240 , 255 , 255) RGB(94% , 100% , 100%)
એલિસ બ્લુ #F0F8FF RGB(240 , 248 , 255) RGB(94% , 97% , 100%)
ફેશન ફ્યુશિયા #F400A1 RGB(244 , 0 , 161) RGB(96% , 0% , 63%)
બદામ #EFDECD RGB(239 , 222 , 205) RGB(94% , 87% , 80%)
એગશેલ #F0EAD6 RGB(240 , 234 , 214) RGB(94% , 92% , 84%)
ડચ સફેદ #EFDFBB RGB(239 , 223 , 187) RGB(94% , 87% , 73%)
અમરાંથ ગુલાબી #F19CBB RGB(241 , 156 , 187) RGB(95% , 61% , 73%)
બફ #F0DC82 RGB(240 , 220 , 130) RGB(94% , 86% , 51%)
રણ રેતી #EDC9AF RGB(237 , 201 , 175) RGB(93% , 79% , 69%)
કેડમિયમ નારંગી #ED872D RGB(237 , 135 , 45) RGB(93% , 53% , 18%)
એરિલાઇડ પીળો #E9D66B RGB(233 , 214 , 107) RGB(91% , 84% , 42%)
ફાયર સ્ફટિક મણિ #E95C4B RGB(233 , 92 , 75) RGB(91% , 36% , 29%)
અલાબાસ્ટર #EDEAE0 RGB(237 , 234 , 224) RGB(93% , 92% , 88%)
ગાજર નારંગી #ED9121 RGB(237 , 145 , 33) RGB(93% , 57% , 13%)
શણ #EEDC82 RGB(238 , 220 , 130) RGB(93% , 86% , 51%)
સળગાવી દીધી #E97451 RGB(233 , 116 , 81) RGB(91% , 45% , 32%)
કેડમિયમ લાલ #E30022 RGB(227 , 0 , 34) RGB(89% , 0% , 13%)
ડાર્ક સmonલ્મન #E9967A RGB(233 , 150 , 122) RGB(91% , 59% , 48%)
જ્યોત #E25822 RGB(226 , 88 , 34) RGB(89% , 35% , 13%)
અસ્થિ #E3DAC9 RGB(227 , 218 , 201) RGB(89% , 85% , 79%)
અમરંથ #E52B50 RGB(229 , 43 , 80) RGB(90% , 17% , 31%)
હિમ લાગવાથી ચામડીનું સૂજવું #E936A7 RGB(233 , 54 , 167) RGB(91% , 21% , 65%)
ફુલવાઈસ #E48400 RGB(228 , 132 , 0) RGB(89% , 52% , 0%)
વશીકરણ ગુલાબી #E68FAC RGB(230 , 143 , 172) RGB(90% , 56% , 67%)
કેન્ડી ગુલાબી #E4717A RGB(228 , 113 , 122) RGB(89% , 44% , 48%)
હરણ નું બચ્ચું #E5AA70 RGB(229 , 170 , 112) RGB(90% , 67% , 44%)
સાઇટ્રિન #E4D00A RGB(228 , 208 , 10) RGB(89% , 82% , 4%)
સિનાબાર #E34234 RGB(227 , 66 , 52) RGB(89% , 26% , 20%)
સીજી રેડ #E03C31 RGB(224 , 60 , 49) RGB(88% , 24% , 19%)
ક્રિમસન #DC143C RGB(220 , 20 , 60) RGB(86% , 8% , 24%)
પૃથ્વી પીળો #E1A95F RGB(225 , 169 , 95) RGB(88% , 66% , 37%)
ચાઇના ગુલાબી #DE6FA1 RGB(222 , 111 , 161) RGB(87% , 44% , 63%)
બ્લશ #DE5D83 RGB(222 , 93 , 131) RGB(87% , 36% , 51%)
ચાર્ટ્ર્યૂઝ (પરંપરાગત) #DFFF00 RGB(223 , 255 , 0) RGB(87% , 100% , 0%)
બર્લીવુડ #DEB887 RGB(222 , 184 , 135) RGB(87% , 72% , 53%)
પ્રમાણપત્ર #DE3163 RGB(222 , 49 , 99) RGB(87% , 19% , 39%)
બાર્બી પિંક #DA1884 RGB(218 , 24 , 132) RGB(85% , 9% , 52%)
ફેંડંગો ગુલાબી #DE5285 RGB(222 , 82 , 133) RGB(87% , 32% , 52%)
Deepંડા પ્રમાણપત્ર #DA3287 RGB(218 , 50 , 135) RGB(85% , 20% , 53%)
ચોકલેટ (વેબ) #D2691E RGB(210 , 105 , 30) RGB(82% , 41% , 12%)
તેજસ્વી લીલાક #D891EF RGB(216 , 145 , 239) RGB(85% , 57% , 94%)
ડોગવુડ વધ્યો #D71868 RGB(215 , 24 , 104) RGB(84% , 9% , 41%)
કાર્માઇન (એમ એન્ડ પી) #D70040 RGB(215 , 0 , 64) RGB(84% , 0% , 25%)
કોપર (ક્રેઓલા) #DA8A67 RGB(218 , 138 , 103) RGB(85% , 54% , 40%)
અમરાંથ લાલ #D3212D RGB(211 , 33 , 45) RGB(83% , 13% , 18%)
ફ્રેન્ચ મૌવ #D473D4 RGB(212 , 115 , 212) RGB(83% , 45% , 83%)
કોકો બ્રાઉન #D2691E RGB(210 , 105 , 30) RGB(82% , 41% , 12%)
આર્કટિક ચૂનો #D0FF14 RGB(208 , 255 , 20) RGB(82% , 100% , 8%)

બધી ભાષાઓ