සෑම රටකම බැංකු

ඔබ වෙනුවෙන් ලොව පුරා බැංකු නාමය සහ ස්විෆ්ට් කේතය ලැයිස්තුගත කරන්න

බැංකු ලැයිස්තු ගත කිරීම සඳහා රටේ නම තෝරන්න

බැංකු නම, නගර නම, ශාඛාව, ස්විෆ්ට් කේතය, ලිපිනය, තැපැල් කේතය සහ යනාදිය ඇතුළත් කරන්න

ජාතික කොඩිය රට කේතය බැංකු ගණන ශාඛා
ඇෆ්ගනිස්ථානය ජාතික කොඩිය 93 ඇෆ්ගනිස්ථානය (18) ඇෆ්ගනිස්ථානය ශාඛා (20)
ඇල්බේනියාව ජාතික කොඩිය 355 ඇල්බේනියාව (19) ඇල්බේනියාව ශාඛා (58)
ඇල්ජීරියාව ජාතික කොඩිය 213 ඇල්ජීරියාව (26) ඇල්ජීරියාව ශාඛා (186)
ඇමරිකානු සැමෝවා ජාතික කොඩිය 1-684 ඇමරිකානු සැමෝවා (2) ඇමරිකානු සැමෝවා ශාඛා (2)
ඇන්ඩෝරා ජාතික කොඩිය 376 ඇන්ඩෝරා (7) ඇන්ඩෝරා ශාඛා (7)
ඇන්ගෝලා ජාතික කොඩිය 244 ඇන්ගෝලා (28) ඇන්ගෝලා ශාඛා (30)
ඇන්ගුයිලා ජාතික කොඩිය 1-264 ඇන්ගුයිලා (5) ඇන්ගුයිලා ශාඛා (5)
ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා ජාතික කොඩිය 1-268 ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා (19) ඇන්ටිගුවා සහ බාබුඩා ශාඛා (20)
ආර්ජන්ටිනාව ජාතික කොඩිය 54 ආර්ජන්ටිනාව (91) ආර්ජන්ටිනාව ශාඛා (175)
ආර්මේනියාව ජාතික කොඩිය 374 ආර්මේනියාව (24) ආර්මේනියාව ශාඛා (24)
අරුබා ජාතික කොඩිය 297 අරුබා (9) අරුබා ශාඛා (9)
ඕස්ට්‍රේලියාව ජාතික කොඩිය 61 ඕස්ට්‍රේලියාව (481) ඕස්ට්‍රේලියාව ශාඛා (698)
ඔස්ට්‍රියාව ජාතික කොඩිය 43 ඔස්ට්‍රියාව (856) ඔස්ට්‍රියාව ශාඛා (1203)
අසර්බයිජානය ජාතික කොඩිය 994 අසර්බයිජානය (59) අසර්බයිජානය ශාඛා (60)
බහමාස් ජාතික කොඩිය 1-242 බහමාස් (82) බහමාස් ශාඛා (103)
බහරේනය ජාතික කොඩිය 973 බහරේනය (100) බහරේනය ශාඛා (150)
බංග්ලාදේශය ජාතික කොඩිය 880 බංග්ලාදේශය (71) බංග්ලාදේශය ශාඛා (877)
බාබඩෝස් ජාතික කොඩිය 1-246 බාබඩෝස් (23) බාබඩෝස් ශාඛා (27)
බෙලාරුස් ජාතික කොඩිය 375 බෙලාරුස් () බෙලාරුස් ශාඛා ()
බෙල්ජියම ජාතික කොඩිය 32 බෙල්ජියම (302) බෙල්ජියම ශාඛා (470)
බෙලීස් ජාතික කොඩිය 501 බෙලීස් (13) බෙලීස් ශාඛා (15)
බෙනින් ජාතික කොඩිය 229 බෙනින් (13) බෙනින් ශාඛා (15)
බර්මියුඩා ජාතික කොඩිය 1-441 බර්මියුඩා (45) බර්මියුඩා ශාඛා (53)
භූතානය ජාතික කොඩිය 975 භූතානය (5) භූතානය ශාඛා (7)
බොලිවියාව ජාතික කොඩිය 591 බොලිවියාව (22) බොලිවියාව ශාඛා (54)
බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනාව ජාතික කොඩිය 387 බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනාව (34) බොස්නියාව සහ හර්සගොවිනාව ශාඛා (35)
බොට්ස්වානා ජාතික කොඩිය 267 බොට්ස්වානා (21) බොට්ස්වානා ශාඛා (46)
බ්රසීලය ජාතික කොඩිය 55 බ්රසීලය (242) බ්රසීලය ශාඛා (397)
බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියන් සාගර කලාපය ජාතික කොඩිය 246 බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියන් සාගර කලාපය () බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියන් සාගර කලාපය ශාඛා ()
බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් ජාතික කොඩිය 1-284 බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් (19) බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් ශාඛා (23)
බ une නායි ජාතික කොඩිය 673 බ une නායි (13) බ une නායි ශාඛා (13)
බල්ගේරියාව ජාතික කොඩිය 359 බල්ගේරියාව (87) බල්ගේරියාව ශාඛා (95)
බුර්කිනා ෆාසෝ ජාතික කොඩිය 226 බුර්කිනා ෆාසෝ (18) බුර්කිනා ෆාසෝ ශාඛා (19)
බුරුන්ඩි ජාතික කොඩිය 257 බුරුන්ඩි (15) බුරුන්ඩි ශාඛා (16)
කාම්බෝජය ජාතික කොඩිය 855 කාම්බෝජය (33) කාම්බෝජය ශාඛා (35)
කැමරූන් ජාතික කොඩිය 237 කැමරූන් (18) කැමරූන් ශාඛා (43)
කැනඩාව ජාතික කොඩිය 1 කැනඩාව (337) කැනඩාව ශාඛා (530)
කේප් වර්ඩ් ජාතික කොඩිය 238 කේප් වර්ඩ් (14) කේප් වර්ඩ් ශාඛා (16)
කේමන් දූපත් ජාතික කොඩිය 1-345 කේමන් දූපත් () කේමන් දූපත් ශාඛා ()
මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය ජාතික කොඩිය 236 මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය (5) මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය ශාඛා (5)
චැඩ් ජාතික කොඩිය 235 චැඩ් (10) චැඩ් ශාඛා (12)
චිලී ජාතික කොඩිය 56 චිලී (64) චිලී ශාඛා (105)
චීනය ජාතික කොඩිය 86 චීනය (496) චීනය ශාඛා (2095)
නත්තල් දූපත ජාතික කොඩිය 61 නත්තල් දූපත () නත්තල් දූපත ශාඛා ()
කොකෝස් දූපත් ජාතික කොඩිය 61 කොකෝස් දූපත් () කොකෝස් දූපත් ශාඛා ()
කොලොම්බියාව ජාතික කොඩිය 57 කොලොම්බියාව (102) කොලොම්බියාව ශාඛා (172)
කොමරෝස් ජාතික කොඩිය 269 කොමරෝස් (12) කොමරෝස් ශාඛා (12)
කුක් දූපත් ජාතික කොඩිය 682 කුක් දූපත් (6) කුක් දූපත් ශාඛා (6)
කොස්ට රිකා ජාතික කොඩිය 506 කොස්ට රිකා (28) කොස්ට රිකා ශාඛා (31)
ක්‍රොඒෂියාව ජාතික කොඩිය 385 ක්‍රොඒෂියාව (51) ක්‍රොඒෂියාව ශාඛා (78)
කියුබාව ජාතික කොඩිය 53 කියුබාව (10) කියුබාව ශාඛා (14)
කුරකාවෝ ජාතික කොඩිය 599 කුරකාවෝ (48) කුරකාවෝ ශාඛා (52)
සයිප්‍රසය ජාතික කොඩිය 357 සයිප්‍රසය () සයිප්‍රසය ශාඛා ()
චෙක් ජනරජය ජාතික කොඩිය 420 චෙක් ජනරජය (115) චෙක් ජනරජය ශාඛා (135)
කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය ජාතික කොඩිය 243 කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය (28) කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය ශාඛා (30)
ඩෙන්මාර්කය ජාතික කොඩිය 45 ඩෙන්මාර්කය (301) ඩෙන්මාර්කය ශාඛා (522)
ජිබුටි ජාතික කොඩිය 253 ජිබුටි (12) ජිබුටි ශාඛා (13)
ඩොමිනිකා ජාතික කොඩිය 1-767 ඩොමිනිකා (8) ඩොමිනිකා ශාඛා (8)
ඩොමිනිකානු ජනරජය ජාතික කොඩිය 1-809, 1-829, 1-849 ඩොමිනිකානු ජනරජය (170) ඩොමිනිකානු ජනරජය ශාඛා (175)
නැගෙනහිර ටිමෝරය ජාතික කොඩිය 670 නැගෙනහිර ටිමෝරය (2) නැගෙනහිර ටිමෝරය ශාඛා (3)
ඉක්වදෝරය ජාතික කොඩිය 593 ඉක්වදෝරය (63) ඉක්වදෝරය ශාඛා (206)
ඊජිප්තුව ජාතික කොඩිය 20 ඊජිප්තුව (81) ඊජිප්තුව ශාඛා (1072)
එල් සැල්වදෝරය ජාතික කොඩිය 503 එල් සැල්වදෝරය (18) එල් සැල්වදෝරය ශාඛා (20)
සමක ගිනියාව ජාතික කොඩිය 240 සමක ගිනියාව (7) සමක ගිනියාව ශාඛා (11)
එරිත්‍රියාව ජාතික කොඩිය 291 එරිත්‍රියාව (3) එරිත්‍රියාව ශාඛා (3)
එස්තෝනියාව ජාතික කොඩිය 372 එස්තෝනියාව (27) එස්තෝනියාව ශාඛා (33)
ඉතියෝපියාව ජාතික කොඩිය 251 ඉතියෝපියාව (21) ඉතියෝපියාව ශාඛා (30)
ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් ජාතික කොඩිය 500 ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් (1) ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් ශාඛා (1)
ෆාරෝ දූපත් ජාතික කොඩිය 298 ෆාරෝ දූපත් (5) ෆාරෝ දූපත් ශාඛා (5)
ෆීජි ජාතික කොඩිය 679 ෆීජි (9) ෆීජි ශාඛා (9)
ෆින්ලන්තය ජාතික කොඩිය 358 ෆින්ලන්තය (464) ෆින්ලන්තය ශාඛා (490)
ප්‍රංශය ජාතික කොඩිය 33 ප්‍රංශය (2528) ප්‍රංශය ශාඛා (4083)
ප්‍රංශ පොලිනීසියාව ජාතික කොඩිය 689 ප්‍රංශ පොලිනීසියාව (9) ප්‍රංශ පොලිනීසියාව ශාඛා (9)
ගැබොන් ජාතික කොඩිය 241 ගැබොන් (10) ගැබොන් ශාඛා (24)
ගැම්බියාව ජාතික කොඩිය 220 ගැම්බියාව (15) ගැම්බියාව ශාඛා (15)
ජෝර්ජියාව ජාතික කොඩිය 995 ජෝර්ජියාව (26) ජෝර්ජියාව ශාඛා (64)
ජර්මනිය ජාතික කොඩිය 49 ජර්මනිය (2859) ජර්මනිය ශාඛා (7890)
Hana ානාව ජාතික කොඩිය 233 Hana ානාව (52) Hana ානාව ශාඛා (81)
ජිබ්රෝල්ටාර් ජාතික කොඩිය 350 ජිබ්රෝල්ටාර් (27) ජිබ්රෝල්ටාර් ශාඛා (31)
ග්‍රීසිය ජාතික කොඩිය 30 ග්‍රීසිය (165) ග්‍රීසිය ශාඛා (245)
ග්‍රීන්ලන්තය ජාතික කොඩිය 299 ග්‍රීන්ලන්තය (1) ග්‍රීන්ලන්තය ශාඛා (1)
ග්‍රෙනාඩා ජාතික කොඩිය 1-473 ග්‍රෙනාඩා (7) ග්‍රෙනාඩා ශාඛා (7)
ගුවාම් ජාතික කොඩිය 1-671 ගුවාම් (5) ගුවාම් ශාඛා (5)
ග්වාතමාලාව ජාතික කොඩිය 502 ග්වාතමාලාව (50) ග්වාතමාලාව ශාඛා (61)
ගුවර්න්සි ජාතික කොඩිය 44-1481 ගුවර්න්සි (60) ගුවර්න්සි ශාඛා (77)
ගිනියාව ජාතික කොඩිය 224 ගිනියාව (17) ගිනියාව ශාඛා (17)
ගිනියා-බිස්සව් ජාතික කොඩිය 245 ගිනියා-බිස්සව් (5) ගිනියා-බිස්සව් ශාඛා (5)
ගයනා ජාතික කොඩිය 592 ගයනා () ගයනා ශාඛා ()
හයිටි ජාතික කොඩිය 509 හයිටි (11) හයිටි ශාඛා (13)
හොන්ඩුරාස් ජාතික කොඩිය 504 හොන්ඩුරාස් (44) හොන්ඩුරාස් ශාඛා (51)
හොංකොං ජාතික කොඩිය 852 හොංකොං (1089) හොංකොං ශාඛා (1256)
හංගේරියාව ජාතික කොඩිය 36 හංගේරියාව () හංගේරියාව ශාඛා ()
අයිස්ලන්තය ජාතික කොඩිය 354 අයිස්ලන්තය (30) අයිස්ලන්තය ශාඛා (30)
ඉන්දියාව ජාතික කොඩිය 91 ඉන්දියාව (374) ඉන්දියාව ශාඛා (4024)
ඉන්දුනීසියාව ජාතික කොඩිය 62 ඉන්දුනීසියාව (332) ඉන්දුනීසියාව ශාඛා (756)
ඉරානය ජාතික කොඩිය 98 ඉරානය (19) ඉරානය ශාඛා (286)
ඉරාකය ජාතික කොඩිය 964 ඉරාකය (58) ඉරාකය ශාඛා (74)
අයර්ලන්තය ජාතික කොඩිය 353 අයර්ලන්තය (653) අයර්ලන්තය ශාඛා (1031)
අයිල් ඔෆ් මෑන් ජාතික කොඩිය 44-1624 අයිල් ඔෆ් මෑන් (47) අයිල් ඔෆ් මෑන් ශාඛා (85)
ඊශ්රායෙල් ජාතික කොඩිය 972 ඊශ්රායෙල් (39) ඊශ්රායෙල් ශාඛා (74)
ඉතාලිය ජාතික කොඩිය 39 ඉතාලිය (1234) ඉතාලිය ශාඛා (2383)
අයිවරි කෝස්ට් ජාතික කොඩිය 225 අයිවරි කෝස්ට් (6) අයිවරි කෝස්ට් ශාඛා (59)
ජැමෙයිකාව ජාතික කොඩිය 1-876 ජැමෙයිකාව (58) ජැමෙයිකාව ශාඛා (61)
ජපානය ජාතික කොඩිය 81 ජපානය (510) ජපානය ශාඛා (662)
ජර්සි ජාතික කොඩිය 44-1534 ජර්සි (73) ජර්සි ශාඛා (128)
ජෝර්දානය ජාතික කොඩිය 962 ජෝර්දානය (101) ජෝර්දානය ශාඛා (169)
කසකස්තානය ජාතික කොඩිය 7 කසකස්තානය (54) කසකස්තානය ශාඛා (94)
කෙන්යාව ජාතික කොඩිය 254 කෙන්යාව (69) කෙන්යාව ශාඛා (145)
කිරිබාති ජාතික කොඩිය 686 කිරිබාති (1) කිරිබාති ශාඛා (1)
කොසෝවෝ ජාතික කොඩිය 383 කොසෝවෝ () කොසෝවෝ ශාඛා ()
කුවේට් ජාතික කොඩිය 965 කුවේට් (54) කුවේට් ශාඛා (136)
කිර්ගිස්තානය ජාතික කොඩිය 996 කිර්ගිස්තානය (24) කිර්ගිස්තානය ශාඛා (24)
ලාඕසය ජාතික කොඩිය 856 ලාඕසය (24) ලාඕසය ශාඛා (31)
ලැට්වියාව ජාතික කොඩිය 371 ලැට්වියාව (49) ලැට්වියාව ශාඛා (53)
ලෙබනනය ජාතික කොඩිය 961 ලෙබනනය (94) ලෙබනනය ශාඛා (140)
ලෙසෝතෝ ජාතික කොඩිය 266 ලෙසෝතෝ (6) ලෙසෝතෝ ශාඛා (6)
ලයිබීරියාව ජාතික කොඩිය 231 ලයිබීරියාව (15) ලයිබීරියාව ශාඛා (16)
ලිබියාව ජාතික කොඩිය 218 ලිබියාව () ලිබියාව ශාඛා ()
ලිච්ටෙන්ස්ටයින් ජාතික කොඩිය 423 ලිච්ටෙන්ස්ටයින් (21) ලිච්ටෙන්ස්ටයින් ශාඛා (27)
ලිතුවේනියාව ජාතික කොඩිය 370 ලිතුවේනියාව (44) ලිතුවේනියාව ශාඛා (50)
ලක්සම්බර්ග් ජාතික කොඩිය 352 ලක්සම්බර්ග් () ලක්සම්බර්ග් ශාඛා ()
මැකාවු ජාතික කොඩිය 853 මැකාවු (28) මැකාවු ශාඛා (32)
මැසිඩෝනියාව ජාතික කොඩිය 389 මැසිඩෝනියාව (35) මැසිඩෝනියාව ශාඛා (46)
මැඩගස්කරය ජාතික කොඩිය 261 මැඩගස්කරය (13) මැඩගස්කරය ශාඛා (17)
මලාවි ජාතික කොඩිය 265 මලාවි (18) මලාවි ශාඛා (26)
මැලේසියාව ජාතික කොඩිය 60 මැලේසියාව () මැලේසියාව ශාඛා ()
මාලදිවයින ජාතික කොඩිය 960 මාලදිවයින (4) මාලදිවයින ශාඛා (8)
මාලි ජාතික කොඩිය 223 මාලි (16) මාලි ශාඛා (19)
මෝල්ටාව ජාතික කොඩිය 356 මෝල්ටාව (74) මෝල්ටාව ශාඛා (76)
මාෂල් දූපත් ජාතික කොඩිය 692 මාෂල් දූපත් (2) මාෂල් දූපත් ශාඛා (3)
මොරිටේනියාව ජාතික කොඩිය 222 මොරිටේනියාව (18) මොරිටේනියාව ශාඛා (20)
මොරිෂස් ජාතික කොඩිය 230 මොරිෂස් (45) මොරිෂස් ශාඛා (55)
මයෝට් ජාතික කොඩිය 262 මයෝට් () මයෝට් ශාඛා (1)
මෙක්සිකෝව ජාතික කොඩිය 52 මෙක්සිකෝව () මෙක්සිකෝව ශාඛා ()
මයික්‍රොනීසියාව ජාතික කොඩිය 691 මයික්‍රොනීසියාව (1) මයික්‍රොනීසියාව ශාඛා (1)
මෝල්ඩෝවා ජාතික කොඩිය 373 මෝල්ඩෝවා (22) මෝල්ඩෝවා ශාඛා (29)
මොනාකෝ ජාතික කොඩිය 377 මොනාකෝ (42) මොනාකෝ ශාඛා (62)
මොන්ගෝලියාව ජාතික කොඩිය 976 මොන්ගෝලියාව (16) මොන්ගෝලියාව ශාඛා (16)
මොන්ටිනිග්‍රෝ ජාතික කොඩිය 382 මොන්ටිනිග්‍රෝ (13) මොන්ටිනිග්‍රෝ ශාඛා (13)
මොන්ට්සෙරාට් ජාතික කොඩිය 1-664 මොන්ට්සෙරාට් (2) මොන්ට්සෙරාට් ශාඛා (3)
මොරොක්කෝව ජාතික කොඩිය 212 මොරොක්කෝව (51) මොරොක්කෝව ශාඛා (88)
මොසැම්බික් ජාතික කොඩිය 258 මොසැම්බික් (18) මොසැම්බික් ශාඛා (26)
මියන්මාරය ජාතික කොඩිය 95 මියන්මාරය (21) මියන්මාරය ශාඛා (22)
නැමීබියාව ජාතික කොඩිය 264 නැමීබියාව (15) නැමීබියාව ශාඛා (17)
නා uru රූ ජාතික කොඩිය 674 නා uru රූ (1) නා uru රූ ශාඛා (2)
නේපාලය ජාතික කොඩිය 977 නේපාලය (37) නේපාලය ශාඛා (40)
නෙදර්ලන්තය ජාතික කොඩිය 31 නෙදර්ලන්තය (584) නෙදර්ලන්තය ශාඛා (1054)
නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස් ජාතික කොඩිය 599 නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස් () නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලස් ශාඛා ()
නව කැලිඩෝනියාව ජාතික කොඩිය 687 නව කැලිඩෝනියාව (14) නව කැලිඩෝනියාව ශාඛා (15)
නිව්සීලන්තය ජාතික කොඩිය 64 නිව්සීලන්තය (142) නිව්සීලන්තය ශාඛා (173)
නිකරගුවාව ජාතික කොඩිය 505 නිකරගුවාව (15) නිකරගුවාව ශාඛා (18)
නයිජර් ජාතික කොඩිය 227 නයිජර් (15) නයිජර් ශාඛා (17)
නයිජීරියාව ජාතික කොඩිය 234 නයිජීරියාව (56) නයිජීරියාව ශාඛා (194)
නියු ජාතික කොඩිය 683 නියු () නියු ශාඛා ()
උතුරු කොරියාව ජාතික කොඩිය 850 උතුරු කොරියාව (18) උතුරු කොරියාව ශාඛා (19)
උතුරු මරියානා දූපත් ජාතික කොඩිය 1-670 උතුරු මරියානා දූපත් (1) උතුරු මරියානා දූපත් ශාඛා (3)
නෝර්වේ ජාතික කොඩිය 47 නෝර්වේ (253) නෝර්වේ ශාඛා (666)
ඕමානය ජාතික කොඩිය 968 ඕමානය (44) ඕමානය ශාඛා (57)
පාකිස්තානය ජාතික කොඩිය 92 පාකිස්තානය (66) පාකිස්තානය ශාඛා (781)
පලාවු ජාතික කොඩිය 680 පලාවු () පලාවු ශාඛා (1)
පලස්තීනය ජාතික කොඩිය 970 පලස්තීනය (30) පලස්තීනය ශාඛා (60)
පැනමාව ජාතික කොඩිය 507 පැනමාව (80) පැනමාව ශාඛා (102)
පැපුවා නිව්ගීනියාව ජාතික කොඩිය 675 පැපුවා නිව්ගීනියාව (6) පැපුවා නිව්ගීනියාව ශාඛා (7)
පැරගුවේ ජාතික කොඩිය 595 පැරගුවේ () පැරගුවේ ශාඛා ()
පේරු ජාතික කොඩිය 51 පේරු (30) පේරු ශාඛා (33)
පිලිපීනය ජාතික කොඩිය 63 පිලිපීනය (324) පිලිපීනය ශාඛා (381)
පිට්කේන් ජාතික කොඩිය 64 පිට්කේන් () පිට්කේන් ශාඛා ()
පෝලන්තය ජාතික කොඩිය 48 පෝලන්තය (347) පෝලන්තය ශාඛා (509)
පෘතුගාලය ජාතික කොඩිය 351 පෘතුගාලය (280) පෘතුගාලය ශාඛා (342)
පුවර්ටෝ රිකෝ ජාතික කොඩිය 1-787, 1-939 පුවර්ටෝ රිකෝ (18) පුවර්ටෝ රිකෝ ශාඛා (22)
කටාර් ජාතික කොඩිය 974 කටාර් (46) කටාර් ශාඛා (74)
කොංගෝ ජනරජය ජාතික කොඩිය 242 කොංගෝ ජනරජය (14) කොංගෝ ජනරජය ශාඛා (18)
නැවත හමුවීම ජාතික කොඩිය 262 නැවත හමුවීම (5) නැවත හමුවීම ශාඛා (10)
රුමේනියාව ජාතික කොඩිය 40 රුමේනියාව (131) රුමේනියාව ශාඛා (261)
රුසියාව ජාතික කොඩිය 7 රුසියාව (1008) රුසියාව ශාඛා (2559)
රුවන්ඩාව ජාතික කොඩිය 250 රුවන්ඩාව (14) රුවන්ඩාව ශාඛා (20)
ශාන්ත බර්තෙලමි ජාතික කොඩිය 590 ශාන්ත බර්තෙලමි () ශාන්ත බර්තෙලමි ශාඛා ()
ශාන්ත හෙලේනා ජාතික කොඩිය 290 ශාන්ත හෙලේනා () ශාන්ත හෙලේනා ශාඛා ()
ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් ජාතික කොඩිය 1-869 ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් (14) ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස් ශාඛා (18)
ශාන්ත ලුසියා ජාතික කොඩිය 1-758 ශාන්ත ලුසියා (7) ශාන්ත ලුසියා ශාඛා (11)
ශාන්ත මාටින් ජාතික කොඩිය 590 ශාන්ත මාටින් () ශාන්ත මාටින් ශාඛා ()
ශාන්ත පියරේ සහ මිකෙලොන් ජාතික කොඩිය 508 ශාන්ත පියරේ සහ මිකෙලොන් (3) ශාන්ත පියරේ සහ මිකෙලොන් ශාඛා (3)
ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් ජාතික කොඩිය 1-784 ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් (8) ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්‍රෙනඩින්ස් ශාඛා (12)
සැමෝවා ජාතික කොඩිය 685 සැමෝවා (9) සැමෝවා ශාඛා (9)
සැන් මරිනෝ ජාතික කොඩිය 378 සැන් මරිනෝ (10) සැන් මරිනෝ ශාඛා (69)
සාඕ ටෝම් සහ ප්‍රින්සිපි ජාතික කොඩිය 239 සාඕ ටෝම් සහ ප්‍රින්සිපි (10) සාඕ ටෝම් සහ ප්‍රින්සිපි ශාඛා (10)
සවුදි අරාබිය ජාතික කොඩිය 966 සවුදි අරාබිය (58) සවුදි අරාබිය ශාඛා (104)
සෙනෙගල් ජාතික කොඩිය 221 සෙනෙගල් (25) සෙනෙගල් ශාඛා (30)
සර්බියාව ජාතික කොඩිය 381 සර්බියාව (52) සර්බියාව ශාඛා (97)
සීෂෙල්ස් ජාතික කොඩිය 248 සීෂෙල්ස් (8) සීෂෙල්ස් ශාඛා (10)
සියාරා ලියොන් ජාතික කොඩිය 232 සියාරා ලියොන් (16) සියාරා ලියොන් ශාඛා (17)
සිංගප්පූරුව ජාතික කොඩිය 65 සිංගප්පූරුව (383) සිංගප්පූරුව ශාඛා (521)
සින්ට් මාර්ටන් ජාතික කොඩිය 1-721 සින්ට් මාර්ටන් () සින්ට් මාර්ටන් ශාඛා ()
ස්ලොවැකියාව ජාතික කොඩිය 421 ස්ලොවැකියාව (73) ස්ලොවැකියාව ශාඛා (114)
ස්ලොවේනියාව ජාතික කොඩිය 386 ස්ලොවේනියාව (49) ස්ලොවේනියාව ශාඛා (63)
සොලමන් දූපත් ජාතික කොඩිය 677 සොලමන් දූපත් (3) සොලමන් දූපත් ශාඛා (5)
සෝමාලියාව ජාතික කොඩිය 252 සෝමාලියාව (2) සෝමාලියාව ශාඛා (2)
දකුණු අප්රිකාව ජාතික කොඩිය 27 දකුණු අප්රිකාව (247) දකුණු අප්රිකාව ශාඛා (337)
දකුණු කොරියාව ජාතික කොඩිය 82 දකුණු කොරියාව (179) දකුණු කොරියාව ශාඛා (241)
දකුණු සුඩානය ජාතික කොඩිය 211 දකුණු සුඩානය (23) දකුණු සුඩානය ශාඛා (24)
ස්පා Spain ් .ය ජාතික කොඩිය 34 ස්පා Spain ් .ය (513) ස්පා Spain ් .ය ශාඛා (752)
ශ්රී ලංකාව ජාතික කොඩිය 94 ශ්රී ලංකාව (50) ශ්රී ලංකාව ශාඛා (77)
සුඩානය ජාතික කොඩිය 249 සුඩානය (40) සුඩානය ශාඛා (80)
සුරිනේම් ජාතික කොඩිය 597 සුරිනේම් (11) සුරිනේම් ශාඛා (11)
ස්වෝල්බාර්ඩ් සහ ජෑන් මයීන් ජාතික කොඩිය 47 ස්වෝල්බාර්ඩ් සහ ජෑන් මයීන් () ස්වෝල්බාර්ඩ් සහ ජෑන් මයීන් ශාඛා ()
ස්වාසිලන්තය ජාතික කොඩිය 268 ස්වාසිලන්තය (7) ස්වාසිලන්තය ශාඛා (7)
ස්වීඩනය ජාතික කොඩිය 46 ස්වීඩනය (315) ස්වීඩනය ශාඛා (407)
ස්විට්සර්ලන්තය ජාතික කොඩිය 41 ස්විට්සර්ලන්තය () ස්විට්සර්ලන්තය ශාඛා ()
සිරියාව ජාතික කොඩිය 963 සිරියාව () සිරියාව ශාඛා ()
තායිවානය ජාතික කොඩිය 886 තායිවානය (329) තායිවානය ශාඛා (1766)
ටජිකිස්තානය ජාතික කොඩිය 992 ටජිකිස්තානය (21) ටජිකිස්තානය ශාඛා (21)
ටැන්සානියාව ජාතික කොඩිය 255 ටැන්සානියාව (53) ටැන්සානියාව ශාඛා (91)
තායිලන්තය ජාතික කොඩිය 66 තායිලන්තය (177) තායිලන්තය ශාඛා (263)
යාමට ජාතික කොඩිය 228 යාමට (17) යාමට ශාඛා (28)
ටොකේලව් ජාතික කොඩිය 690 ටොකේලව් () ටොකේලව් ශාඛා ()
ටොංගා ජාතික කොඩිය 676 ටොංගා (5) ටොංගා ශාඛා (5)
ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ ජාතික කොඩිය 1-868 ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ (30) ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ ශාඛා (37)
ටියුනීසියාව ජාතික කොඩිය 216 ටියුනීසියාව (30) ටියුනීසියාව ශාඛා (67)
කළුකුමා ජාතික කොඩිය 90 කළුකුමා (208) කළුකුමා ශාඛා (1513)
ටර්ක්මෙනිස්තානය ජාතික කොඩිය 993 ටර්ක්මෙනිස්තානය (12) ටර්ක්මෙනිස්තානය ශාඛා (13)
ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් දූපත් ජාතික කොඩිය 1-649 ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් දූපත් (6) ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් දූපත් ශාඛා (6)
ටුවාලු ජාතික කොඩිය 688 ටුවාලු (1) ටුවාලු ශාඛා (1)
එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත් ජාතික කොඩිය 1-340 එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත් () එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත් ශාඛා (2)
උගන්ඩාව ජාතික කොඩිය 256 උගන්ඩාව (40) උගන්ඩාව ශාඛා (47)
යුක්රේනය ජාතික කොඩිය 380 යුක්රේනය (201) යුක්රේනය ශාඛා (469)
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය ජාතික කොඩිය 971 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය (166) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය ශාඛා (391)
එක්සත් රාජධානිය ජාතික කොඩිය 44 එක්සත් රාජධානිය (4044) එක්සත් රාජධානිය ශාඛා (17076)
එක්සත් ජනපදය ජාතික කොඩිය 1 එක්සත් ජනපදය (2939) එක්සත් ජනපදය ශාඛා (4680)
උරුගුවේ ජාතික කොඩිය 598 උරුගුවේ (62) උරුගුවේ ශාඛා (76)
උස්බෙකිස්තානය ජාතික කොඩිය 998 උස්බෙකිස්තානය (34) උස්බෙකිස්තානය ශාඛා (63)
වනුවාටු ජාතික කොඩිය 678 වනුවාටු (11) වනුවාටු ශාඛා (12)
වතිකානුව ජාතික කොඩිය 379 වතිකානුව (2) වතිකානුව ශාඛා (2)
වෙනිසියුලාව ජාතික කොඩිය 58 වෙනිසියුලාව (83) වෙනිසියුලාව ශාඛා (97)
වියට්නාමය ජාතික කොඩිය 84 වියට්නාමය (91) වියට්නාමය ශාඛා (670)
වොලිස් සහ ෆියුටුනා ජාතික කොඩිය 681 වොලිස් සහ ෆියුටුනා (2) වොලිස් සහ ෆියුටුනා ශාඛා (2)
බටහිර සහරා ජාතික කොඩිය 212 බටහිර සහරා () බටහිර සහරා ශාඛා ()
යේමනය ජාතික කොඩිය 967 යේමනය (19) යේමනය ශාඛා (72)
සැම්බියාව ජාතික කොඩිය 260 සැම්බියාව (34) සැම්බියාව ශාඛා (51)
සිම්බාබ්වේ ජාතික කොඩිය 263 සිම්බාබ්වේ (42) සිම්බාබ්වේ ශාඛා (54)

සියලුම භාෂා