ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ |

ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସ୍ୱିଫ୍ଟକୋଡ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର |

ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଶ ନାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ, ସହର ନାମ, ଶାଖା, ସ୍ୱିଫ୍ଟକୋଡ୍, ଠିକଣା, ପୋଷ୍ଟକୋଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରନ୍ତୁ |

ଜାତୀୟ ପତାକା ଦେଶ କୋଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶାଖା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 93 ଆଫଗାନିସ୍ତାନ (18) ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶାଖା (20)
ଆଲବେନିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 355 ଆଲବେନିଆ (19) ଆଲବେନିଆ ଶାଖା (58)
ଆଲଜେରିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 213 ଆଲଜେରିଆ (26) ଆଲଜେରିଆ ଶାଖା (186)
ଆମେରିକୀୟ ସାମୋଆ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-684 ଆମେରିକୀୟ ସାମୋଆ | (2) ଆମେରିକୀୟ ସାମୋଆ | ଶାଖା (2)
ଆଣ୍ଡୋରା | ଜାତୀୟ ପତାକା 376 ଆଣ୍ଡୋରା | (7) ଆଣ୍ଡୋରା | ଶାଖା (7)
ଅଙ୍ଗୋଲା ଜାତୀୟ ପତାକା 244 ଅଙ୍ଗୋଲା (28) ଅଙ୍ଗୋଲା ଶାଖା (30)
ଆଙ୍ଗୁଇଲା | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-264 ଆଙ୍ଗୁଇଲା | (5) ଆଙ୍ଗୁଇଲା | ଶାଖା (5)
ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାରବୁଦା | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-268 ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାରବୁଦା | (19) ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଏବଂ ବାରବୁଦା | ଶାଖା (20)
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜାତୀୟ ପତାକା 54 ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା (91) ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଶାଖା (175)
ଆର୍ମେନିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 374 ଆର୍ମେନିଆ (24) ଆର୍ମେନିଆ ଶାଖା (24)
ଆରୁବା | ଜାତୀୟ ପତାକା 297 ଆରୁବା | (9) ଆରୁବା | ଶାଖା (9)
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 61 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (481) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶାଖା (698)
ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 43 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ (856) ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଶାଖା (1203)
ଆଜେରବାଇଜାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 994 ଆଜେରବାଇଜାନ (59) ଆଜେରବାଇଜାନ ଶାଖା (60)
ବାହାମା ଜାତୀୟ ପତାକା 1-242 ବାହାମା (82) ବାହାମା ଶାଖା (103)
ବହାରେନ ଜାତୀୟ ପତାକା 973 ବହାରେନ (100) ବହାରେନ ଶାଖା (150)
ବାଂଲାଦେଶ ଜାତୀୟ ପତାକା 880 ବାଂଲାଦେଶ (71) ବାଂଲାଦେଶ ଶାଖା (877)
ବାରବାଡୋସ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-246 ବାରବାଡୋସ୍ | (23) ବାରବାଡୋସ୍ | ଶାଖା (27)
ବେଲା Belarus ଷ ଜାତୀୟ ପତାକା 375 ବେଲା Belarus ଷ () ବେଲା Belarus ଷ ଶାଖା ()
ବେଲଜିୟମ ଜାତୀୟ ପତାକା 32 ବେଲଜିୟମ (302) ବେଲଜିୟମ ଶାଖା (470)
ବେଲିଜ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 501 ବେଲିଜ୍ (13) ବେଲିଜ୍ ଶାଖା (15)
ବେନିନ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 229 ବେନିନ୍ | (13) ବେନିନ୍ | ଶାଖା (15)
ବରମୁଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ପତାକା 1-441 ବରମୁଣ୍ଡା (45) ବରମୁଣ୍ଡା ଶାଖା (53)
ଭୁଟାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 975 ଭୁଟାନ (5) ଭୁଟାନ ଶାଖା (7)
ବୋଲିଭିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 591 ବୋଲିଭିଆ (22) ବୋଲିଭିଆ ଶାଖା (54)
ବୋସନିଆ ଏବଂ ହେର୍ଜେଗୋଭିନା | ଜାତୀୟ ପତାକା 387 ବୋସନିଆ ଏବଂ ହେର୍ଜେଗୋଭିନା | (34) ବୋସନିଆ ଏବଂ ହେର୍ଜେଗୋଭିନା | ଶାଖା (35)
ବୋତସ୍ୱାନା | ଜାତୀୟ ପତାକା 267 ବୋତସ୍ୱାନା | (21) ବୋତସ୍ୱାନା | ଶାଖା (46)
ବ୍ରାଜିଲ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 55 ବ୍ରାଜିଲ୍ (242) ବ୍ରାଜିଲ୍ ଶାଖା (397)
ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ | ଜାତୀୟ ପତାକା 246 ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ | () ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ | ଶାଖା ()
ବ୍ରିଟିଶ ଭର୍ଜିନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-284 ବ୍ରିଟିଶ ଭର୍ଜିନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | (19) ବ୍ରିଟିଶ ଭର୍ଜିନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଶାଖା (23)
ବ୍ରୁନେଇ | ଜାତୀୟ ପତାକା 673 ବ୍ରୁନେଇ | (13) ବ୍ରୁନେଇ | ଶାଖା (13)
ବୁଲଗେରିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 359 ବୁଲଗେରିଆ (87) ବୁଲଗେରିଆ ଶାଖା (95)
ବୁର୍କିନା ଫାସୋ | ଜାତୀୟ ପତାକା 226 ବୁର୍କିନା ଫାସୋ | (18) ବୁର୍କିନା ଫାସୋ | ଶାଖା (19)
ବୁରୁଣ୍ଡି ଜାତୀୟ ପତାକା 257 ବୁରୁଣ୍ଡି (15) ବୁରୁଣ୍ଡି ଶାଖା (16)
କାମ୍ବୋଡିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 855 କାମ୍ବୋଡିଆ (33) କାମ୍ବୋଡିଆ ଶାଖା (35)
କାମେରୁନ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 237 କାମେରୁନ୍ | (18) କାମେରୁନ୍ | ଶାଖା (43)
କାନାଡା | ଜାତୀୟ ପତାକା 1 କାନାଡା | (337) କାନାଡା | ଶାଖା (530)
କେପ୍ ଭର୍ଡେ | ଜାତୀୟ ପତାକା 238 କେପ୍ ଭର୍ଡେ | (14) କେପ୍ ଭର୍ଡେ | ଶାଖା (16)
କେମାନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-345 କେମାନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | () କେମାନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଶାଖା ()
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକା 236 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର (5) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାଖା (5)
ଚାଡ ଜାତୀୟ ପତାକା 235 ଚାଡ (10) ଚାଡ ଶାଖା (12)
ଚିଲି ଜାତୀୟ ପତାକା 56 ଚିଲି (64) ଚିଲି ଶାଖା (105)
ଚୀନ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 86 ଚୀନ୍ (496) ଚୀନ୍ ଶାଖା (2095)
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦ୍ୱୀପ ଜାତୀୟ ପତାକା 61 ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦ୍ୱୀପ () ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦ୍ୱୀପ ଶାଖା ()
କୋକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଜାତୀୟ ପତାକା 61 କୋକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | () କୋକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଶାଖା ()
କଲମ୍ବିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 57 କଲମ୍ବିଆ (102) କଲମ୍ବିଆ ଶାଖା (172)
କୋମୋରସ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 269 କୋମୋରସ୍ | (12) କୋମୋରସ୍ | ଶାଖା (12)
କୁକ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଜାତୀୟ ପତାକା 682 କୁକ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | (6) କୁକ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଶାଖା (6)
କୋଷ୍ଟାରିକା ଜାତୀୟ ପତାକା 506 କୋଷ୍ଟାରିକା (28) କୋଷ୍ଟାରିକା ଶାଖା (31)
କ୍ରୋଏସିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 385 କ୍ରୋଏସିଆ (51) କ୍ରୋଏସିଆ ଶାଖା (78)
କ୍ୟୁବା ଜାତୀୟ ପତାକା 53 କ୍ୟୁବା (10) କ୍ୟୁବା ଶାଖା (14)
କୁରାକାଓ | ଜାତୀୟ ପତାକା 599 କୁରାକାଓ | (48) କୁରାକାଓ | ଶାଖା (52)
ସାଇପ୍ରସ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 357 ସାଇପ୍ରସ୍ () ସାଇପ୍ରସ୍ ଶାଖା ()
ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 420 ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ (115) ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଶାଖା (135)
ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 243 ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ (28) ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଶାଖା (30)
ଡେନମାର୍କ ଜାତୀୟ ପତାକା 45 ଡେନମାର୍କ (301) ଡେନମାର୍କ ଶାଖା (522)
ଜିବୁଟି | ଜାତୀୟ ପତାକା 253 ଜିବୁଟି | (12) ଜିବୁଟି | ଶାଖା (13)
ଡୋମିନିକା ଜାତୀୟ ପତାକା 1-767 ଡୋମିନିକା (8) ଡୋମିନିକା ଶାଖା (8)
ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 1-809, 1-829, 1-849 ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ (170) ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଶାଖା (175)
ପୂର୍ବ ତିମୋର | ଜାତୀୟ ପତାକା 670 ପୂର୍ବ ତିମୋର | (2) ପୂର୍ବ ତିମୋର | ଶାଖା (3)
ଇକ୍ୟୁଏଡର୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 593 ଇକ୍ୟୁଏଡର୍ (63) ଇକ୍ୟୁଏଡର୍ ଶାଖା (206)
ମିଶର ଜାତୀୟ ପତାକା 20 ମିଶର (81) ମିଶର ଶାଖା (1072)
ଏଲ ସାଲଭାଡୋର | ଜାତୀୟ ପତାକା 503 ଏଲ ସାଲଭାଡୋର | (18) ଏଲ ସାଲଭାଡୋର | ଶାଖା (20)
ଏକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଗିନି ଜାତୀୟ ପତାକା 240 ଏକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଗିନି (7) ଏକ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଗିନି ଶାଖା (11)
ଇରିଟ୍ରିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 291 ଇରିଟ୍ରିଆ (3) ଇରିଟ୍ରିଆ ଶାଖା (3)
ଇଷ୍ଟୋନିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 372 ଇଷ୍ଟୋନିଆ (27) ଇଷ୍ଟୋନିଆ ଶାଖା (33)
ଇଥିଓପିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 251 ଇଥିଓପିଆ (21) ଇଥିଓପିଆ ଶାଖା (30)
ଫାଲ୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଜାତୀୟ ପତାକା 500 ଫାଲ୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | (1) ଫାଲ୍କଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଶାଖା (1)
ଫାରୋ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଜାତୀୟ ପତାକା 298 ଫାରୋ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | (5) ଫାରୋ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଶାଖା (5)
ଫିଜି ଜାତୀୟ ପତାକା 679 ଫିଜି (9) ଫିଜି ଶାଖା (9)
ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ | ଜାତୀୟ ପତାକା 358 ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ | (464) ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ | ଶାଖା (490)
ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାତୀୟ ପତାକା 33 ଫ୍ରାନ୍ସ (2528) ଫ୍ରାନ୍ସ ଶାଖା (4083)
ଫରାସୀ ପଲିନେସିଆ | ଜାତୀୟ ପତାକା 689 ଫରାସୀ ପଲିନେସିଆ | (9) ଫରାସୀ ପଲିନେସିଆ | ଶାଖା (9)
ଗାବନ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 241 ଗାବନ୍ | (10) ଗାବନ୍ | ଶାଖା (24)
ଗାମ୍ବିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 220 ଗାମ୍ବିଆ (15) ଗାମ୍ବିଆ ଶାଖା (15)
ଜର୍ଜିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 995 ଜର୍ଜିଆ (26) ଜର୍ଜିଆ ଶାଖା (64)
ଜର୍ମାନୀ ଜାତୀୟ ପତାକା 49 ଜର୍ମାନୀ (2859) ଜର୍ମାନୀ ଶାଖା (7890)
ଘାନା | ଜାତୀୟ ପତାକା 233 ଘାନା | (52) ଘାନା | ଶାଖା (81)
ଜିବ୍ରାଲଟର | ଜାତୀୟ ପତାକା 350 ଜିବ୍ରାଲଟର | (27) ଜିବ୍ରାଲଟର | ଶାଖା (31)
ଗ୍ରୀସ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 30 ଗ୍ରୀସ୍ (165) ଗ୍ରୀସ୍ ଶାଖା (245)
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ପତାକା 299 ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ (1) ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶାଖା (1)
ଗ୍ରେନାଡା ଜାତୀୟ ପତାକା 1-473 ଗ୍ରେନାଡା (7) ଗ୍ରେନାଡା ଶାଖା (7)
ଗୁଆମ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 1-671 ଗୁଆମ୍ (5) ଗୁଆମ୍ ଶାଖା (5)
ଗୁଆଟେମାଲା | ଜାତୀୟ ପତାକା 502 ଗୁଆଟେମାଲା | (50) ଗୁଆଟେମାଲା | ଶାଖା (61)
ଗର୍ନେସି | ଜାତୀୟ ପତାକା 44-1481 ଗର୍ନେସି | (60) ଗର୍ନେସି | ଶାଖା (77)
ଗିନି ଜାତୀୟ ପତାକା 224 ଗିନି (17) ଗିନି ଶାଖା (17)
ଗିନି-ବିସାଉ | ଜାତୀୟ ପତାକା 245 ଗିନି-ବିସାଉ | (5) ଗିନି-ବିସାଉ | ଶାଖା (5)
ଗୁଇନ୍ଦା ଜାତୀୟ ପତାକା 592 ଗୁଇନ୍ଦା () ଗୁଇନ୍ଦା ଶାଖା ()
ହାଇତି ଜାତୀୟ ପତାକା 509 ହାଇତି (11) ହାଇତି ଶାଖା (13)
ହୋଣ୍ଡୁରାସ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 504 ହୋଣ୍ଡୁରାସ୍ | (44) ହୋଣ୍ଡୁରାସ୍ | ଶାଖା (51)
ହଂଗ କଂଗ ଜାତୀୟ ପତାକା 852 ହଂଗ କଂଗ (1089) ହଂଗ କଂଗ ଶାଖା (1256)
ହଙ୍ଗେରୀ ଜାତୀୟ ପତାକା 36 ହଙ୍ଗେରୀ () ହଙ୍ଗେରୀ ଶାଖା ()
ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ପତାକା 354 ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ (30) ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶାଖା (30)
ଭାରତ ଜାତୀୟ ପତାକା 91 ଭାରତ (374) ଭାରତ ଶାଖା (4024)
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 62 ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ (332) ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଶାଖା (756)
ଇରାନ | ଜାତୀୟ ପତାକା 98 ଇରାନ | (19) ଇରାନ | ଶାଖା (286)
ଇରାକ ଜାତୀୟ ପତାକା 964 ଇରାକ (58) ଇରାକ ଶାଖା (74)
ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ | ଜାତୀୟ ପତାକା 353 ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ | (653) ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ | ଶାଖା (1031)
ଆଇଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 44-1624 ଆଇଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ (47) ଆଇଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶାଖା (85)
ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତୀୟ ପତାକା 972 ଇସ୍ରାଏଲ (39) ଇସ୍ରାଏଲ ଶାଖା (74)
ଇଟାଲୀ ଜାତୀୟ ପତାକା 39 ଇଟାଲୀ (1234) ଇଟାଲୀ ଶାଖା (2383)
ଆଇଭୋରୀ କୋଷ୍ଟ | ଜାତୀୟ ପତାକା 225 ଆଇଭୋରୀ କୋଷ୍ଟ | (6) ଆଇଭୋରୀ କୋଷ୍ଟ | ଶାଖା (59)
ଜାମାଇକା | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-876 ଜାମାଇକା | (58) ଜାମାଇକା | ଶାଖା (61)
ଜାପାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 81 ଜାପାନ (510) ଜାପାନ ଶାଖା (662)
ଜର୍ସି ଜାତୀୟ ପତାକା 44-1534 ଜର୍ସି (73) ଜର୍ସି ଶାଖା (128)
ଜୋର୍ଡାନ | ଜାତୀୟ ପତାକା 962 ଜୋର୍ଡାନ | (101) ଜୋର୍ଡାନ | ଶାଖା (169)
କାଜାଖସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 7 କାଜାଖସ୍ତାନ (54) କାଜାଖସ୍ତାନ ଶାଖା (94)
କେନିଆ | ଜାତୀୟ ପତାକା 254 କେନିଆ | (69) କେନିଆ | ଶାଖା (145)
କିରିବାଟି | ଜାତୀୟ ପତାକା 686 କିରିବାଟି | (1) କିରିବାଟି | ଶାଖା (1)
କୋସୋଭୋ | ଜାତୀୟ ପତାକା 383 କୋସୋଭୋ | () କୋସୋଭୋ | ଶାଖା ()
କୁଏତ ଜାତୀୟ ପତାକା 965 କୁଏତ (54) କୁଏତ ଶାଖା (136)
କିର୍ଗିଜସ୍ଥାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 996 କିର୍ଗିଜସ୍ଥାନ (24) କିର୍ଗିଜସ୍ଥାନ ଶାଖା (24)
ଲାଓସ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 856 ଲାଓସ୍ (24) ଲାଓସ୍ ଶାଖା (31)
ଲାଟଭିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 371 ଲାଟଭିଆ (49) ଲାଟଭିଆ ଶାଖା (53)
ଲିବାନୋନ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 961 ଲିବାନୋନ୍ (94) ଲିବାନୋନ୍ ଶାଖା (140)
ଲେସୋଥୋ | ଜାତୀୟ ପତାକା 266 ଲେସୋଥୋ | (6) ଲେସୋଥୋ | ଶାଖା (6)
ଲାଇବେରିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 231 ଲାଇବେରିଆ (15) ଲାଇବେରିଆ ଶାଖା (16)
ଲିବିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 218 ଲିବିଆ () ଲିବିଆ ଶାଖା ()
ଲିଚଟେଷ୍ଟାଇନ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 423 ଲିଚଟେଷ୍ଟାଇନ୍ | (21) ଲିଚଟେଷ୍ଟାଇନ୍ | ଶାଖା (27)
ଲିଥୁଆନିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 370 ଲିଥୁଆନିଆ (44) ଲିଥୁଆନିଆ ଶାଖା (50)
ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ଜାତୀୟ ପତାକା 352 ଲକ୍ସେମବର୍ଗ () ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ଶାଖା ()
ମାକାଉ | ଜାତୀୟ ପତାକା 853 ମାକାଉ | (28) ମାକାଉ | ଶାଖା (32)
ମାକେଡୋନିଆ | ଜାତୀୟ ପତାକା 389 ମାକେଡୋନିଆ | (35) ମାକେଡୋନିଆ | ଶାଖା (46)
ମାଡାଗାସ୍କର | ଜାତୀୟ ପତାକା 261 ମାଡାଗାସ୍କର | (13) ମାଡାଗାସ୍କର | ଶାଖା (17)
ମଲାୱି ଜାତୀୟ ପତାକା 265 ମଲାୱି (18) ମଲାୱି ଶାଖା (26)
ମାଲେସିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 60 ମାଲେସିଆ () ମାଲେସିଆ ଶାଖା ()
ମାଲଦ୍ୱୀପ ଜାତୀୟ ପତାକା 960 ମାଲଦ୍ୱୀପ (4) ମାଲଦ୍ୱୀପ ଶାଖା (8)
ମାଲି ଜାତୀୟ ପତାକା 223 ମାଲି (16) ମାଲି ଶାଖା (19)
ମାଲ୍ଟା ଜାତୀୟ ପତାକା 356 ମାଲ୍ଟା (74) ମାଲ୍ଟା ଶାଖା (76)
ମାର୍ଶଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଜାତୀୟ ପତାକା 692 ମାର୍ଶଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | (2) ମାର୍ଶଲ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଶାଖା (3)
ମରିସାନିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 222 ମରିସାନିଆ (18) ମରିସାନିଆ ଶାଖା (20)
ମରିସସ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 230 ମରିସସ୍ (45) ମରିସସ୍ ଶାଖା (55)
ମାୟୋଟେ | ଜାତୀୟ ପତାକା 262 ମାୟୋଟେ | () ମାୟୋଟେ | ଶାଖା (1)
ମେକ୍ସିକୋ | ଜାତୀୟ ପତାକା 52 ମେକ୍ସିକୋ | () ମେକ୍ସିକୋ | ଶାଖା ()
ମାଇକ୍ରୋନେସିଆ | ଜାତୀୟ ପତାକା 691 ମାଇକ୍ରୋନେସିଆ | (1) ମାଇକ୍ରୋନେସିଆ | ଶାଖା (1)
ମଲଡୋଭା | ଜାତୀୟ ପତାକା 373 ମଲଡୋଭା | (22) ମଲଡୋଭା | ଶାଖା (29)
ମୋନାକୋ | ଜାତୀୟ ପତାକା 377 ମୋନାକୋ | (42) ମୋନାକୋ | ଶାଖା (62)
ମୋଙ୍ଗୋଲିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 976 ମୋଙ୍ଗୋଲିଆ (16) ମୋଙ୍ଗୋଲିଆ ଶାଖା (16)
ମୋଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ ଜାତୀୟ ପତାକା 382 ମୋଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ (13) ମୋଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ ଶାଖା (13)
ମୋଣ୍ଟସେରାଟ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-664 ମୋଣ୍ଟସେରାଟ | (2) ମୋଣ୍ଟସେରାଟ | ଶାଖା (3)
ମୋରୋକୋ ଜାତୀୟ ପତାକା 212 ମୋରୋକୋ (51) ମୋରୋକୋ ଶାଖା (88)
ମୋଜାମ୍ବିକ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 258 ମୋଜାମ୍ବିକ୍ (18) ମୋଜାମ୍ବିକ୍ ଶାଖା (26)
ମିଆଁମାର ଜାତୀୟ ପତାକା 95 ମିଆଁମାର (21) ମିଆଁମାର ଶାଖା (22)
ନାମିବିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 264 ନାମିବିଆ (15) ନାମିବିଆ ଶାଖା (17)
ନାଉରୁ | ଜାତୀୟ ପତାକା 674 ନାଉରୁ | (1) ନାଉରୁ | ଶାଖା (2)
ନେପାଳ ଜାତୀୟ ପତାକା 977 ନେପାଳ (37) ନେପାଳ ଶାଖା (40)
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ପତାକା 31 ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ (584) ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶାଖା (1054)
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିଲସ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 599 ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିଲସ୍ () ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟିଲସ୍ ଶାଖା ()
ନୂତନ କାଲେଡୋନିଆ | ଜାତୀୟ ପତାକା 687 ନୂତନ କାଲେଡୋନିଆ | (14) ନୂତନ କାଲେଡୋନିଆ | ଶାଖା (15)
ନିଉଜିଲାଣ୍ଡ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 64 ନିଉଜିଲାଣ୍ଡ୍ (142) ନିଉଜିଲାଣ୍ଡ୍ ଶାଖା (173)
ନିକାରାଗୁଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 505 ନିକାରାଗୁଆ (15) ନିକାରାଗୁଆ ଶାଖା (18)
ନାଇଜର ଜାତୀୟ ପତାକା 227 ନାଇଜର (15) ନାଇଜର ଶାଖା (17)
ନାଇଜେରିଆ | ଜାତୀୟ ପତାକା 234 ନାଇଜେରିଆ | (56) ନାଇଜେରିଆ | ଶାଖା (194)
ନିୟୁ ଜାତୀୟ ପତାକା 683 ନିୟୁ () ନିୟୁ ଶାଖା ()
ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 850 ଉତ୍ତର କୋରିଆ (18) ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଶାଖା (19)
ଉତ୍ତର ମାରିଆନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-670 ଉତ୍ତର ମାରିଆନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | (1) ଉତ୍ତର ମାରିଆନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଶାଖା (3)
ନରୱେ ଜାତୀୟ ପତାକା 47 ନରୱେ (253) ନରୱେ ଶାଖା (666)
ଓମାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 968 ଓମାନ (44) ଓମାନ ଶାଖା (57)
ପାକିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 92 ପାକିସ୍ତାନ (66) ପାକିସ୍ତାନ ଶାଖା (781)
ପାଲାଉ | ଜାତୀୟ ପତାକା 680 ପାଲାଉ | () ପାଲାଉ | ଶାଖା (1)
ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଜାତୀୟ ପତାକା 970 ପାଲେଷ୍ଟାଇନ (30) ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶାଖା (60)
ପାନାମା | ଜାତୀୟ ପତାକା 507 ପାନାମା | (80) ପାନାମା | ଶାଖା (102)
ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଜାତୀୟ ପତାକା 675 ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି (6) ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଶାଖା (7)
ପାରାଗୁଏ ଜାତୀୟ ପତାକା 595 ପାରାଗୁଏ () ପାରାଗୁଏ ଶାଖା ()
ପେରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା 51 ପେରୁ (30) ପେରୁ ଶାଖା (33)
ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଜାତୀୟ ପତାକା 63 ଫିଲିପାଇନ୍ସ (324) ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଶାଖା (381)
ପିଟକେର୍ନ | ଜାତୀୟ ପତାକା 64 ପିଟକେର୍ନ | () ପିଟକେର୍ନ | ଶାଖା ()
ପୋଲାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ପତାକା 48 ପୋଲାଣ୍ଡ (347) ପୋଲାଣ୍ଡ ଶାଖା (509)
ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 351 ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ (280) ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଶାଖା (342)
ପୁଏର୍ତୋ ରିକୋ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-787, 1-939 ପୁଏର୍ତୋ ରିକୋ | (18) ପୁଏର୍ତୋ ରିକୋ | ଶାଖା (22)
କାତାର ଜାତୀୟ ପତାକା 974 କାତାର (46) କାତାର ଶାଖା (74)
କଙ୍ଗୋ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକା 242 କଙ୍ଗୋ ଗଣତନ୍ତ୍ର (14) କଙ୍ଗୋ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାଖା (18)
ପୁନ un ମିଳନ ଜାତୀୟ ପତାକା 262 ପୁନ un ମିଳନ (5) ପୁନ un ମିଳନ ଶାଖା (10)
ରୋମାନିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 40 ରୋମାନିଆ (131) ରୋମାନିଆ ଶାଖା (261)
Russia ଷ ଜାତୀୟ ପତାକା 7 Russia ଷ (1008) Russia ଷ ଶାଖା (2559)
ରୁୱାଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ପତାକା 250 ରୁୱାଣ୍ଡା (14) ରୁୱାଣ୍ଡା ଶାଖା (20)
ସେଣ୍ଟ ବାର୍ଟେଲିମି | ଜାତୀୟ ପତାକା 590 ସେଣ୍ଟ ବାର୍ଟେଲିମି | () ସେଣ୍ଟ ବାର୍ଟେଲିମି | ଶାଖା ()
ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା | ଜାତୀୟ ପତାକା 290 ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା | () ସେଣ୍ଟ ହେଲେନା | ଶାଖା ()
ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଏବଂ ନେଭିସ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-869 ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଏବଂ ନେଭିସ୍ | (14) ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଏବଂ ନେଭିସ୍ | ଶାଖା (18)
ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-758 ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ | (7) ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ | ଶାଖା (11)
ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ | ଜାତୀୟ ପତାକା 590 ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ | () ସେଣ୍ଟ ମାର୍ଟିନ | ଶାଖା ()
ସେଣ୍ଟ ପିଆର ଏବଂ ମିକେଲନ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 508 ସେଣ୍ଟ ପିଆର ଏବଂ ମିକେଲନ୍ | (3) ସେଣ୍ଟ ପିଆର ଏବଂ ମିକେଲନ୍ | ଶାଖା (3)
ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରେନାଡାଇନ୍ସ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-784 ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରେନାଡାଇନ୍ସ | (8) ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରେନାଡାଇନ୍ସ | ଶାଖା (12)
ସାମୋଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 685 ସାମୋଆ (9) ସାମୋଆ ଶାଖା (9)
ସାନ୍ ମାରିନୋ | ଜାତୀୟ ପତାକା 378 ସାନ୍ ମାରିନୋ | (10) ସାନ୍ ମାରିନୋ | ଶାଖା (69)
ସାଓ ଟୋମ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 239 ସାଓ ଟୋମ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ | (10) ସାଓ ଟୋମ୍ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପ୍ | ଶାଖା (10)
ସାଉଦି ଆରବ ଜାତୀୟ ପତାକା 966 ସାଉଦି ଆରବ (58) ସାଉଦି ଆରବ ଶାଖା (104)
ସେନେଗାଲ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 221 ସେନେଗାଲ୍ (25) ସେନେଗାଲ୍ ଶାଖା (30)
ସର୍ବିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 381 ସର୍ବିଆ (52) ସର୍ବିଆ ଶାଖା (97)
ସେଚେଲସ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 248 ସେଚେଲସ୍ (8) ସେଚେଲସ୍ ଶାଖା (10)
ସିଆରପିଏଫ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 232 ସିଆରପିଏଫ୍ (16) ସିଆରପିଏଫ୍ ଶାଖା (17)
ସିଙ୍ଗାପୁର | ଜାତୀୟ ପତାକା 65 ସିଙ୍ଗାପୁର | (383) ସିଙ୍ଗାପୁର | ଶାଖା (521)
ସିଣ୍ଟ ମାର୍ଟେନ୍ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-721 ସିଣ୍ଟ ମାର୍ଟେନ୍ | () ସିଣ୍ଟ ମାର୍ଟେନ୍ | ଶାଖା ()
ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 421 ସ୍ଲୋଭାକିଆ (73) ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଶାଖା (114)
ସ୍ଲୋଭେନିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 386 ସ୍ଲୋଭେନିଆ (49) ସ୍ଲୋଭେନିଆ ଶାଖା (63)
ଶଲୋମନ ଦ୍ୱୀପପୁ୍ଜ ଜାତୀୟ ପତାକା 677 ଶଲୋମନ ଦ୍ୱୀପପୁ୍ଜ (3) ଶଲୋମନ ଦ୍ୱୀପପୁ୍ଜ ଶାଖା (5)
ସୋମାଲିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 252 ସୋମାଲିଆ (2) ସୋମାଲିଆ ଶାଖା (2)
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜାତୀୟ ପତାକା 27 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (247) ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶାଖା (337)
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 82 ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ (179) ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଶାଖା (241)
ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ | ଜାତୀୟ ପତାକା 211 ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ | (23) ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ | ଶାଖା (24)
ସ୍ପେନ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 34 ସ୍ପେନ୍ (513) ସ୍ପେନ୍ ଶାଖା (752)
ଶ୍ରୀ ଲଙ୍କା ଜାତୀୟ ପତାକା 94 ଶ୍ରୀ ଲଙ୍କା (50) ଶ୍ରୀ ଲଙ୍କା ଶାଖା (77)
ସୁଦାନ | ଜାତୀୟ ପତାକା 249 ସୁଦାନ | (40) ସୁଦାନ | ଶାଖା (80)
ସୁରିନାମ ଜାତୀୟ ପତାକା 597 ସୁରିନାମ (11) ସୁରିନାମ ଶାଖା (11)
ସ୍ val ାଲବାର୍ଡ ଏବଂ ଜାନ ମାୟେନ | ଜାତୀୟ ପତାକା 47 ସ୍ val ାଲବାର୍ଡ ଏବଂ ଜାନ ମାୟେନ | () ସ୍ val ାଲବାର୍ଡ ଏବଂ ଜାନ ମାୟେନ | ଶାଖା ()
ସ୍ azil ାଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ପତାକା 268 ସ୍ azil ାଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (7) ସ୍ azil ାଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶାଖା (7)
ସ୍ୱିଡେନ ଜାତୀୟ ପତାକା 46 ସ୍ୱିଡେନ (315) ସ୍ୱିଡେନ ଶାଖା (407)
ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ପତାକା 41 ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ () ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶାଖା ()
ସିରିଆ | ଜାତୀୟ ପତାକା 963 ସିରିଆ | () ସିରିଆ | ଶାଖା ()
ତାଇୱାନ | ଜାତୀୟ ପତାକା 886 ତାଇୱାନ | (329) ତାଇୱାନ | ଶାଖା (1766)
ତାଜିକିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 992 ତାଜିକିସ୍ତାନ (21) ତାଜିକିସ୍ତାନ ଶାଖା (21)
ତାଞ୍ଜାନିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 255 ତାଞ୍ଜାନିଆ (53) ତାଞ୍ଜାନିଆ ଶାଖା (91)
ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ପତାକା 66 ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ (177) ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଶାଖା (263)
ଯିବା କୁ ଜାତୀୟ ପତାକା 228 ଯିବା କୁ (17) ଯିବା କୁ ଶାଖା (28)
ଟୋକେଲାଉ | ଜାତୀୟ ପତାକା 690 ଟୋକେଲାଉ | () ଟୋକେଲାଉ | ଶାଖା ()
ଟୋଙ୍ଗା | ଜାତୀୟ ପତାକା 676 ଟୋଙ୍ଗା | (5) ଟୋଙ୍ଗା | ଶାଖା (5)
ତ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-868 ତ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ | (30) ତ୍ରିନିଦାଦ ଏବଂ ଟୋବାଗୋ | ଶାଖା (37)
ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 216 ଟ୍ୟୁନିସିଆ (30) ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଶାଖା (67)
ତୁର୍କୀ ଜାତୀୟ ପତାକା 90 ତୁର୍କୀ (208) ତୁର୍କୀ ଶାଖା (1513)
ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 993 ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ (12) ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ ଶାଖା (13)
ତୁର୍କ ଏବଂ କାଇକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-649 ତୁର୍କ ଏବଂ କାଇକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | (6) ତୁର୍କ ଏବଂ କାଇକୋସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଶାଖା (6)
ତୁଭାଲୁ | ଜାତୀୟ ପତାକା 688 ତୁଭାଲୁ | (1) ତୁଭାଲୁ | ଶାଖା (1)
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭର୍ଜିନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଜାତୀୟ ପତାକା 1-340 ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭର୍ଜିନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | () ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭର୍ଜିନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ | ଶାଖା (2)
ଉଗାଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ପତାକା 256 ଉଗାଣ୍ଡା (40) ଉଗାଣ୍ଡା ଶାଖା (47)
ୟୁକ୍ରେନ | ଜାତୀୟ ପତାକା 380 ୟୁକ୍ରେନ | (201) ୟୁକ୍ରେନ | ଶାଖା (469)
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟେସ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 971 ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟେସ୍ (166) ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟେସ୍ ଶାଖା (391)
ଇଂଗଲାଣ୍ଡ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 44 ଇଂଗଲାଣ୍ଡ୍ (4044) ଇଂଗଲାଣ୍ଡ୍ ଶାଖା (17076)
ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତୀୟ ପତାକା 1 ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର (2939) ଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାଖା (4680)
ଉରୁଗୁଏ ଜାତୀୟ ପତାକା 598 ଉରୁଗୁଏ (62) ଉରୁଗୁଏ ଶାଖା (76)
ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ପତାକା 998 ଉଜବେକିସ୍ତାନ (34) ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଶାଖା (63)
ଭାନୁୟୁଟୁ | ଜାତୀୟ ପତାକା 678 ଭାନୁୟୁଟୁ | (11) ଭାନୁୟୁଟୁ | ଶାଖା (12)
ଭାଟିକାନ୍ ଜାତୀୟ ପତାକା 379 ଭାଟିକାନ୍ (2) ଭାଟିକାନ୍ ଶାଖା (2)
ଭେନେଜୁଏଲା ଜାତୀୟ ପତାକା 58 ଭେନେଜୁଏଲା (83) ଭେନେଜୁଏଲା ଶାଖା (97)
ଭିଏତନାମ | ଜାତୀୟ ପତାକା 84 ଭିଏତନାମ | (91) ଭିଏତନାମ | ଶାଖା (670)
ୱାଲିସ୍ ଏବଂ ଫୁଟୁନା | ଜାତୀୟ ପତାକା 681 ୱାଲିସ୍ ଏବଂ ଫୁଟୁନା | (2) ୱାଲିସ୍ ଏବଂ ଫୁଟୁନା | ଶାଖା (2)
ପଶ୍ଚିମ ସାହାରା | ଜାତୀୟ ପତାକା 212 ପଶ୍ଚିମ ସାହାରା | () ପଶ୍ଚିମ ସାହାରା | ଶାଖା ()
ୟେମେନ ଜାତୀୟ ପତାକା 967 ୟେମେନ (19) ୟେମେନ ଶାଖା (72)
ଜାମ୍ବିଆ ଜାତୀୟ ପତାକା 260 ଜାମ୍ବିଆ (34) ଜାମ୍ବିଆ ଶାଖା (51)
ଜିମ୍ବାୱେ ଜାତୀୟ ପତାକା 263 ଜିମ୍ବାୱେ (42) ଜିମ୍ବାୱେ ଶାଖା (54)

ସମସ୍ତ ଭାଷା |