Hexadecimal and RGB value of common colors

More than 900 commonly used colors, including color name, hexadecimal color value, RGB color value, Hexadecimal color value and RGB color value conversion

Common and safe color list

Color name Color Hexadecimal value RGB value (255 based) RGB value (percent based)
Venetian red #C80815 RGB(200 , 8 , 21) RGB(78% , 3% , 8%)
Violet (color wheel) #7F00FF RGB(127 , 0 , 255) RGB(50% , 0% , 100%)
Violet (crayola) #963D7F RGB(150 , 61 , 127) RGB(59% , 24% , 50%)
Vanilla ice #F38FA9 RGB(243 , 143 , 169) RGB(95% , 56% , 66%)
Verdigris #43B3AE RGB(67 , 179 , 174) RGB(26% , 70% , 68%)
Vermilion #D9381E RGB(217 , 56 , 30) RGB(85% , 22% , 12%)
Violet #8F00FF RGB(143 , 0 , 255) RGB(56% , 0% , 100%)
Veronica #A020F0 RGB(160 , 32 , 240) RGB(63% , 13% , 94%)
Vermilion #E34234 RGB(227 , 66 , 52) RGB(89% , 26% , 20%)
Vegas gold #C5B358 RGB(197 , 179 , 88) RGB(77% , 70% , 35%)
Vivid burgundy #9F1D35 RGB(159 , 29 , 53) RGB(62% , 11% , 21%)
Viridian green #009698 RGB(0 , 150 , 152) RGB(0% , 59% , 60%)
Violet-blue (Crayola) #766EC8 RGB(118 , 110 , 200) RGB(46% , 43% , 78%)
Violet-red #F75394 RGB(247 , 83 , 148) RGB(97% , 33% , 58%)
Violet (web) #EE82EE RGB(238 , 130 , 238) RGB(93% , 51% , 93%)
Vivid sky blue #00CCFF RGB(0 , 204 , 255) RGB(0% , 80% , 100%)
Violet-blue #324AB2 RGB(50 , 74 , 178) RGB(20% , 29% , 70%)
Violet (RYB) #8601AF RGB(134 , 1 , 175) RGB(53% , 0% , 69%)
Viridian #40826D RGB(64 , 130 , 109) RGB(25% , 51% , 43%)
Volt #CEFF00 RGB(206 , 255 , 0) RGB(80% , 100% , 0%)
Xanthic #EEED09 RGB(238 , 237 , 9) RGB(93% , 93% , 4%)
Wine dregs #673147 RGB(103 , 49 , 71) RGB(40% , 19% , 28%)
Wild orchid #D470A2 RGB(212 , 112 , 162) RGB(83% , 44% , 64%)
Wheat #F5DEB3 RGB(245 , 222 , 179) RGB(96% , 87% , 70%)
Warm black #004242 RGB(0 , 66 , 66) RGB(0% , 26% , 26%)
Vivid violet #9F00FF RGB(159 , 0 , 255) RGB(62% , 0% , 100%)
Vivid tangerine #FFA089 RGB(255 , 160 , 137) RGB(100% , 63% , 54%)
White #FFFFFF RGB(255 , 255 , 255) RGB(100% , 100% , 100%)
Wild blue yonder #A2ADD0 RGB(162 , 173 , 208) RGB(64% , 68% , 82%)
Wild Strawberry #FF43A4 RGB(255 , 67 , 164) RGB(100% , 26% , 64%)
Wild watermelon #FC6C85 RGB(252 , 108 , 133) RGB(99% , 42% , 52%)
Windsor tan #A75502 RGB(167 , 85 , 2) RGB(65% , 33% , 1%)
Wine #722F37 RGB(114 , 47 , 55) RGB(45% , 18% , 22%)
Winter Sky #FF007C RGB(255 , 0 , 124) RGB(100% , 0% , 49%)
Wintergreen Dream #56887D RGB(86 , 136 , 125) RGB(34% , 53% , 49%)
Wisteria #C9A0DC RGB(201 , 160 , 220) RGB(79% , 63% , 86%)
Xanadu #738678 RGB(115 , 134 , 120) RGB(45% , 53% , 47%)
Wood brown #C19A6B RGB(193 , 154 , 107) RGB(76% , 60% , 42%)
Xiketic #0C020F RGB(12 , 2 , 15) RGB(5% , 1% , 6%)
Yellow (Crayola) #FCE883 RGB(252 , 232 , 131) RGB(99% , 91% , 51%)
Yale Blue #0F4D92 RGB(15 , 77 , 146) RGB(6% , 30% , 57%)
Zomp #39A78E RGB(57 , 167 , 142) RGB(22% , 65% , 56%)
Yellow (RYB) #FEFE33 RGB(254 , 254 , 51) RGB(100% , 100% , 20%)
Yellow (NCS) #FFD300 RGB(255 , 211 , 0) RGB(100% , 83% , 0%)
YInMn Blue #2E5090 RGB(46 , 80 , 144) RGB(18% , 31% , 56%)
Yellow (Munsell) #EFCC00 RGB(239 , 204 , 0) RGB(94% , 80% , 0%)
Yellow (process) #FFEF00 RGB(255 , 239 , 0) RGB(100% , 94% , 0%)
Zaffre #0014A8 RGB(0 , 20 , 168) RGB(0% , 8% , 66%)
Yellow-green #9ACD32 RGB(154 , 205 , 50) RGB(60% , 80% , 20%)
Yellow #FFFF00 RGB(255 , 255 , 0) RGB(100% , 100% , 0%)
Yellow Sunshine #FFF700 RGB(255 , 247 , 0) RGB(100% , 97% , 0%)
Yellow-green (Crayola) #C5E384 RGB(197 , 227 , 132) RGB(77% , 89% , 52%)
Yellow-green (Color Wheel) #30B21A RGB(48 , 178 , 26) RGB(19% , 70% , 10%)
Yellow (Pantone) #FEDF00 RGB(254 , 223 , 0) RGB(100% , 87% , 0%)
Yellow Orange (Color Wheel) #FF9505 RGB(255 , 149 , 5) RGB(100% , 58% , 2%)
Yellow Orange #FFAE42 RGB(255 , 174 , 66) RGB(100% , 68% , 26%)