Hexadecimal and RGB value of common colors

More than 900 commonly used colors, including color name, hexadecimal color value, RGB color value, Hexadecimal color value and RGB color value conversion

Common and safe color list

Color name Color Hexadecimal value RGB value (255 based) RGB value (percent based)
Absolute Zero #0048BA RGB(0 , 72 , 186) RGB(0% , 28% , 73%)
Black #000000 RGB(0 , 0 , 0) RGB(0% , 0% , 0%)
Cadmium green #006B3C RGB(0 , 107 , 60) RGB(0% , 42% , 24%)
Blue (Munsell) #0093AF RGB(0 , 147 , 175) RGB(0% , 58% , 69%)
British racing green #004225 RGB(0 , 66 , 37) RGB(0% , 26% , 15%)
Blue (NCS) #0087BD RGB(0 , 135 , 189) RGB(0% , 53% , 74%)
Blue (Pantone) #0018A8 RGB(0 , 24 , 168) RGB(0% , 9% , 66%)
Cobalt blue #0047AB RGB(0 , 71 , 171) RGB(0% , 28% , 67%)
Bottle green #006A4E RGB(0 , 106 , 78) RGB(0% , 42% , 31%)
Blue #0000FF RGB(0 , 0 , 255) RGB(0% , 0% , 100%)
Castleton green #00563F RGB(0 , 86 , 63) RGB(0% , 34% , 25%)
Azure #007FFF RGB(0 , 127 , 255) RGB(0% , 50% , 100%)
Aqua #00FFFF RGB(0 , 255 , 255) RGB(0% , 100% , 100%)
Ao (English) #008000 RGB(0 , 128 , 0) RGB(0% , 50% , 0%)
Cerulean #007BA7 RGB(0 , 123 , 167) RGB(0% , 48% , 65%)
Capri #00BFFF RGB(0 , 191 , 255) RGB(0% , 75% , 100%)
Caribbean green #00CC99 RGB(0 , 204 , 153) RGB(0% , 80% , 60%)
CG blue #007AA5 RGB(0 , 122 , 165) RGB(0% , 48% , 65%)
Celadon blue #007BA7 RGB(0 , 123 , 167) RGB(0% , 48% , 65%)
Cyan (process) #00B7EB RGB(0 , 183 , 235) RGB(0% , 72% , 92%)
Dark green #013220 RGB(1 , 50 , 32) RGB(0% , 20% , 13%)
Dark cyan #008B8B RGB(0 , 139 , 139) RGB(0% , 55% , 55%)
Cyan #00FFFF RGB(0 , 255 , 255) RGB(0% , 100% , 100%)
Gamboge #E49B0F RGB(228 , 155 , 15) RGB(89% , 61% , 6%)
Dark turquoise #00CED1 RGB(0 , 206 , 209) RGB(0% , 81% , 82%)
Dark green (X11) #006400 RGB(0 , 100 , 0) RGB(0% , 39% , 0%)
Gainsboro #DCDCDC RGB(220 , 220 , 220) RGB(86% , 86% , 86%)
Deep jungle green #004B49 RGB(0 , 75 , 73) RGB(0% , 29% , 29%)
French blue #0072BB RGB(0 , 114 , 187) RGB(0% , 45% , 73%)
Duke blue #00009C RGB(0 , 0 , 156) RGB(0% , 0% , 61%)
Forest green (traditional) #014421 RGB(1 , 68 , 33) RGB(0% , 27% , 13%)
Deep sky blue #00BFFF RGB(0 , 191 , 255) RGB(0% , 75% , 100%)
Dartmouth green #00703C RGB(0 , 112 , 60) RGB(0% , 44% , 24%)
Erin #00FF40 RGB(0 , 255 , 64) RGB(0% , 100% , 25%)
Electric green #00FF00 RGB(0 , 255 , 0) RGB(0% , 100% , 0%)
Glossy grape #AB92B3 RGB(171 , 146 , 179) RGB(67% , 57% , 70%)
Glaucous #6082B6 RGB(96 , 130 , 182) RGB(38% , 51% , 71%)
Ghost white #F8F8FF RGB(248 , 248 , 255) RGB(97% , 97% , 100%)
Generic viridian #007F66 RGB(0 , 127 , 102) RGB(0% , 50% , 40%)
GO green #00AB66 RGB(0 , 171 , 102) RGB(0% , 67% , 40%)
Gold Fusion #85754E RGB(133 , 117 , 78) RGB(52% , 46% , 31%)
Gold #A57C00 RGB(165 , 124 , 0) RGB(65% , 49% , 0%)
Gold (metallic) #D4AF37 RGB(212 , 175 , 55) RGB(83% , 69% , 22%)
Gold (Crayola) #E6BE8A RGB(230 , 190 , 138) RGB(90% , 75% , 54%)
Gold (web) (Golden) #FFD700 RGB(255 , 215 , 0) RGB(100% , 84% , 0%)
Green #00FF00 RGB(0 , 255 , 0) RGB(0% , 100% , 0%)
Golden poppy #FCC200 RGB(252 , 194 , 0) RGB(99% , 76% , 0%)
Gray (X11 gray) #BEBEBE RGB(190 , 190 , 190) RGB(75% , 75% , 75%)
Green (NCS) #009F6B RGB(0 , 159 , 107) RGB(0% , 62% , 42%)
Goldenrod #DAA520 RGB(218 , 165 , 32) RGB(85% , 65% , 13%)
Gray (web) #808080 RGB(128 , 128 , 128) RGB(50% , 50% , 50%)
Green (Munsell) #00A877 RGB(0 , 168 , 119) RGB(0% , 66% , 47%)
Granite gray #676767 RGB(103 , 103 , 103) RGB(40% , 40% , 40%)
Golden yellow #FFDF00 RGB(255 , 223 , 0) RGB(100% , 87% , 0%)
Golden brown #996515 RGB(153 , 101 , 21) RGB(60% , 40% , 8%)
Green (Crayola) #1CAC78 RGB(28 , 172 , 120) RGB(11% , 67% , 47%)
Green (Pantone) #00AD43 RGB(0 , 173 , 67) RGB(0% , 68% , 26%)
Green (web) #008000 RGB(0 , 128 , 0) RGB(0% , 50% , 0%)
Granny Smith apple #A8E4A0 RGB(168 , 228 , 160) RGB(66% , 89% , 63%)
Green (RYB) #66B032 RGB(102 , 176 , 50) RGB(40% , 69% , 20%)
Green (pigment) #00A550 RGB(0 , 165 , 80) RGB(0% , 65% , 31%)
Green-cyan #009966 RGB(0 , 153 , 102) RGB(0% , 60% , 40%)
Green-blue (Crayola) #2887C8 RGB(40 , 135 , 200) RGB(16% , 53% , 78%)
Green-blue #1164B4 RGB(17 , 100 , 180) RGB(7% , 39% , 71%)
Grullo #A99A86 RGB(169 , 154 , 134) RGB(66% , 60% , 53%)
Green Sheen #6EAEA1 RGB(110 , 174 , 161) RGB(43% , 68% , 63%)
Green-yellow #ADFF2F RGB(173 , 255 , 47) RGB(68% , 100% , 18%)
Green-yellow (Crayola) #F0E891 RGB(240 , 232 , 145) RGB(94% , 91% , 57%)
Green Lizard #A7F432 RGB(167 , 244 , 50) RGB(65% , 96% , 20%)
Harlequin #3FFF00 RGB(63 , 255 , 0) RGB(25% , 100% , 0%)
Hansa yellow #E9D66B RGB(233 , 214 , 107) RGB(91% , 84% , 42%)
Han purple #5218FA RGB(82 , 24 , 250) RGB(32% , 9% , 98%)
Han blue #446CCF RGB(68 , 108 , 207) RGB(27% , 42% , 81%)
Gunmetal #2a3439 RGB(42 , 52 , 57) RGB(16% , 20% , 22%)
Heliotrope #DF73FF RGB(223 , 115 , 255) RGB(87% , 45% , 100%)
Heliotrope gray #AA98A9 RGB(170 , 152 , 169) RGB(67% , 60% , 66%)
Harvest gold #DA9100 RGB(218 , 145 , 0) RGB(85% , 57% , 0%)
Hollywood cerise #F400A1 RGB(244 , 0 , 161) RGB(96% , 0% , 63%)
Heat Wave #FF7A00 RGB(255 , 122 , 0) RGB(100% , 48% , 0%)
Hot pink #FF69B4 RGB(255 , 105 , 180) RGB(100% , 41% , 71%)
Hot magenta #FF1DCE RGB(255 , 29 , 206) RGB(100% , 11% , 81%)
Honeydew #F0FFF0 RGB(240 , 255 , 240) RGB(94% , 100% , 94%)
Honolulu blue #006DB0 RGB(0 , 109 , 176) RGB(0% , 43% , 69%)
Hooker's green #49796B RGB(73 , 121 , 107) RGB(29% , 47% , 42%)
Iceberg #71A6D2 RGB(113 , 166 , 210) RGB(44% , 65% , 82%)
Illuminating emerald #319177 RGB(49 , 145 , 119) RGB(19% , 57% , 47%)
Icterine #FCF75E RGB(252 , 247 , 94) RGB(99% , 97% , 37%)
Imperial red #ED2939 RGB(237 , 41 , 57) RGB(93% , 16% , 22%)
Hunter green #355E3B RGB(53 , 94 , 59) RGB(21% , 37% , 23%)
Independence #4C516D RGB(76 , 81 , 109) RGB(30% , 32% , 43%)
Indian yellow #E3A857 RGB(227 , 168 , 87) RGB(89% , 66% , 34%)
India green #138808 RGB(19 , 136 , 8) RGB(7% , 53% , 3%)
Inchworm #B2EC5D RGB(178 , 236 , 93) RGB(70% , 93% , 36%)
Indian red #CD5C5C RGB(205 , 92 , 92) RGB(80% , 36% , 36%)
Indigo dye #00416A RGB(0 , 65 , 106) RGB(0% , 25% , 42%)
Indigo #4B0082 RGB(75 , 0 , 130) RGB(29% , 0% , 51%)
International orange (aerospace) #FF4F00 RGB(255 , 79 , 0) RGB(100% , 31% , 0%)
International orange (engineering) #BA160C RGB(186 , 22 , 12) RGB(73% , 9% , 5%)
International Klein Blue #002FA7 RGB(0 , 47 , 167) RGB(0% , 18% , 65%)
International orange (Golden Gate Bridge) #C0362C RGB(192 , 54 , 44) RGB(75% , 21% , 17%)