Hexadecimal and RGB value of common colors

More than 900 commonly used colors, including color name, hexadecimal color value, RGB color value, Hexadecimal color value and RGB color value conversion

Common and safe color list

Color name Color Hexadecimal value RGB value (255 based) RGB value (percent based)
Raspberry rose #B3446C RGB(179 , 68 , 108) RGB(70% , 27% , 42%)
Rebecca Purple #663399 RGB(102 , 51 , 153) RGB(40% , 20% , 60%)
Raw Sienna #D68A59 RGB(214 , 138 , 89) RGB(84% , 54% , 35%)
Red (Crayola) #EE204D RGB(238 , 32 , 77) RGB(93% , 13% , 30%)
Raw umber #826644 RGB(130 , 102 , 68) RGB(51% , 40% , 27%)
Razzmatazz #E3256B RGB(227 , 37 , 107) RGB(89% , 15% , 42%)
Red #FF0000 RGB(255 , 0 , 0) RGB(100% , 0% , 0%)
Red (Munsell) #F2003C RGB(242 , 0 , 60) RGB(95% , 0% , 24%)
Razzmic Berry #8D4E85 RGB(141 , 78 , 133) RGB(55% , 31% , 52%)
Red (pigment) #ED1C24 RGB(237 , 28 , 36) RGB(93% , 11% , 14%)
Red-orange #FF5349 RGB(255 , 83 , 73) RGB(100% , 33% , 29%)
Red (NCS) #C40233 RGB(196 , 2 , 51) RGB(77% , 1% , 20%)
Red (RYB) #FE2712 RGB(254 , 39 , 18) RGB(100% , 15% , 7%)
Red (Pantone) #ED2939 RGB(237 , 41 , 57) RGB(93% , 16% , 22%)
Red-violet #C71585 RGB(199 , 21 , 133) RGB(78% , 8% , 52%)
Red Salsa #FD3A4A RGB(253 , 58 , 74) RGB(99% , 23% , 29%)
Red-purple #E40078 RGB(228 , 0 , 120) RGB(89% , 0% , 47%)
Red-orange (Crayola) #FF681F RGB(255 , 104 , 31) RGB(100% , 41% , 12%)
Red-orange (Color wheel) #FF4500 RGB(255 , 69 , 0) RGB(100% , 27% , 0%)
Red-violet (Crayola) #C0448F RGB(192 , 68 , 143) RGB(75% , 27% , 56%)
Redwood #A45A52 RGB(164 , 90 , 82) RGB(64% , 35% , 32%)
Resolution blue #002387 RGB(0 , 35 , 135) RGB(0% , 14% , 53%)
Rhythm #777696 RGB(119 , 118 , 150) RGB(47% , 46% , 59%)
Rich black (FOGRA39) #010203 RGB(1 , 2 , 3) RGB(0% , 1% , 1%)
Rich black #004040 RGB(0 , 64 , 64) RGB(0% , 25% , 25%)
Red-violet (Color wheel) #922B3E RGB(146 , 43 , 62) RGB(57% , 17% , 24%)
Rich black (FOGRA29) #010B13 RGB(1 , 11 , 19) RGB(0% , 4% , 7%)
Rose pink #FF66CC RGB(255 , 102 , 204) RGB(100% , 40% , 80%)
Rose bonbon #F9429E RGB(249 , 66 , 158) RGB(98% , 26% , 62%)
Rose #FF007F RGB(255 , 0 , 127) RGB(100% , 0% , 50%)
Rose ebony #674846 RGB(103 , 72 , 70) RGB(40% , 28% , 27%)
Roman silver #838996 RGB(131 , 137 , 150) RGB(51% , 54% , 59%)
Robin egg blue #00CCCC RGB(0 , 204 , 204) RGB(0% , 80% , 80%)
Rose Dust #9E5E6F RGB(158 , 94 , 111) RGB(62% , 37% , 44%)
Rifle green #444C38 RGB(68 , 76 , 56) RGB(27% , 30% , 22%)
Rocket metallic #8A7F80 RGB(138 , 127 , 128) RGB(54% , 50% , 50%)
Rose quartz #AA98A9 RGB(170 , 152 , 169) RGB(67% , 60% , 66%)
Rose madder #E32636 RGB(227 , 38 , 54) RGB(89% , 15% , 21%)
Rose red #C21E56 RGB(194 , 30 , 86) RGB(76% , 12% , 34%)
Rose taupe #905D5D RGB(144 , 93 , 93) RGB(56% , 36% , 36%)
Russet #80461B RGB(128 , 70 , 27) RGB(50% , 27% , 11%)
Rubine red #D10056 RGB(209 , 0 , 86) RGB(82% , 0% , 34%)
Ruber #CE4676 RGB(206 , 70 , 118) RGB(81% , 27% , 46%)
Royal yellow #FADA5E RGB(250 , 218 , 94) RGB(98% , 85% , 37%)
Russian green #679267 RGB(103 , 146 , 103) RGB(40% , 57% , 40%)
Royal blue (dark) #002366 RGB(0 , 35 , 102) RGB(0% , 14% , 40%)
Rufous #A81C07 RGB(168 , 28 , 7) RGB(66% , 11% , 3%)
Rosso corsa #D40000 RGB(212 , 0 , 0) RGB(83% , 0% , 0%)
Rose vale #AB4E52 RGB(171 , 78 , 82) RGB(67% , 31% , 32%)
Royal blue (light) #4169E1 RGB(65 , 105 , 225) RGB(25% , 41% , 88%)
Rosewood #65000B RGB(101 , 0 , 11) RGB(40% , 0% , 4%)
Rosy brown #BC8F8F RGB(188 , 143 , 143) RGB(74% , 56% , 56%)
Royal purple #7851A9 RGB(120 , 81 , 169) RGB(47% , 32% , 66%)
Ruby #E0115F RGB(224 , 17 , 95) RGB(88% , 7% , 37%)
Ruby red #9B111E RGB(155 , 17 , 30) RGB(61% , 7% , 12%)
Rusty red #DA2C43 RGB(218 , 44 , 67) RGB(85% , 17% , 26%)
Sacramento State green #043927 RGB(4 , 57 , 39) RGB(2% , 22% , 15%)
Russian violet #32174D RGB(50 , 23 , 77) RGB(20% , 9% , 30%)
Rust #B7410E RGB(183 , 65 , 14) RGB(72% , 25% , 5%)
Saddle brown #8B4513 RGB(139 , 69 , 19) RGB(55% , 27% , 7%)
Saffron #F4C430 RGB(244 , 196 , 48) RGB(96% , 77% , 19%)
Sage #BCB88A RGB(188 , 184 , 138) RGB(74% , 72% , 54%)
Safety yellow #EED202 RGB(238 , 210 , 2) RGB(93% , 82% , 1%)
Safety orange #FF7800 RGB(255 , 120 , 0) RGB(100% , 47% , 0%)
Safety orange (blaze orange) #FF6700 RGB(255 , 103 , 0) RGB(100% , 40% , 0%)
Sand dune #967117 RGB(150 , 113 , 23) RGB(59% , 44% , 9%)
Sapphire (Crayola) #0067A5 RGB(0 , 103 , 165) RGB(18% , 36% , 63%)
Salmon pink #FF91A4 RGB(255 , 145 , 164) RGB(100% , 57% , 64%)
Salmon #FA8072 RGB(250 , 128 , 114) RGB(98% , 50% , 45%)
Sapphire #0F52BA RGB(15 , 82 , 186) RGB(6% , 32% , 73%)
Salmon Magistrate ##DE4E31 RGB(None , 228 , 227) RGB(87% , 31% , 19%)
St. Patrick's blue #23297A RGB(35 , 41 , 122) RGB(14% , 16% , 48%)
Sand #C2B280 RGB(194 , 178 , 128) RGB(76% , 70% , 50%)
Sap green #507D2A RGB(80 , 125 , 42) RGB(31% , 49% , 16%)
Sapphire blue #0067A5 RGB(0 , 103 , 165) RGB(0% , 40% , 65%)
Scarlet #FF2400 RGB(255 , 36 , 0) RGB(100% , 14% , 0%)
Schauss pink #FF91AF RGB(255 , 145 , 175) RGB(100% , 57% , 69%)
Sandy brown #F4A460 RGB(244 , 164 , 96) RGB(96% , 64% , 38%)
Satin sheen gold #CBA135 RGB(203 , 161 , 53) RGB(80% , 63% , 21%)
School bus yellow #FFD800 RGB(255 , 216 , 0) RGB(100% , 85% , 0%)
Shocking pink #FC0FC0 RGB(252 , 15 , 192) RGB(99% , 6% , 75%)
Sea green #2E8B57 RGB(46 , 139 , 87) RGB(18% , 55% , 34%)
Shadow blue #778BA5 RGB(119 , 139 , 165) RGB(47% , 55% , 65%)
Seashell #FFF5EE RGB(255 , 245 , 238) RGB(100% , 96% , 93%)
Sea green (Crayola) #00FFCD RGB(0 , 255 , 205) RGB(0% , 100% , 80%)
Silver (Metallic) #AAA9AD RGB(170 , 169 , 173) RGB(67% , 66% , 68%)
Screamin' Green #66FF66 RGB(102 , 255 , 102) RGB(40% , 100% , 40%)
Seal brown #59260B RGB(89 , 38 , 11) RGB(20% , 8% , 8%)
Shamrock green #009E60 RGB(0 , 158 , 96) RGB(0% , 62% , 38%)
Shadow #8A795D RGB(138 , 121 , 93) RGB(54% , 47% , 36%)
Sepia #704214 RGB(112 , 66 , 20) RGB(44% , 26% , 8%)
Selective yellow #FFBA00 RGB(255 , 186 , 0) RGB(100% , 73% , 0%)
Shiny Shamrock #5FA778 RGB(95 , 167 , 120) RGB(37% , 65% , 47%)
Shocking pink (Crayola) #FF6FFF RGB(255 , 111 , 255) RGB(100% , 44% , 100%)
Shimmering Blush #D98695 RGB(217 , 134 , 149) RGB(85% , 53% , 58%)
Sheen green #8FD400 RGB(143 , 212 , 0) RGB(56% , 83% , 0%)
Silver #C0C0C0 RGB(192 , 192 , 192) RGB(75% , 75% , 75%)
Sienna #882D17 RGB(136 , 45 , 23) RGB(53% , 18% , 9%)
Silver (Crayola) #C9C0BB RGB(201 , 192 , 187) RGB(79% , 75% , 73%)
Sinopia #CB410B RGB(203 , 65 , 11) RGB(80% , 25% , 4%)