Hexadecimal and RGB value of common colors

More than 900 commonly used colors, including color name, hexadecimal color value, RGB color value, Hexadecimal color value and RGB color value conversion

Common and safe color list

Color name Color Hexadecimal value RGB value (255 based) RGB value (percent based)
Orange peel #FF9F00 RGB(255 , 159 , 0) RGB(100% , 62% , 0%)
Orange (web) #FFA500 RGB(255 , 165 , 0) RGB(100% , 65% , 0%)
Orange-red (Crayola) #FF5349 RGB(255 , 83 , 73) RGB(100% , 33% , 29%)
Orange (Pantone) #FF5800 RGB(255 , 88 , 0) RGB(100% , 35% , 0%)
Orange-yellow #F5BD1F RGB(245 , 189 , 31) RGB(96% , 74% , 12%)
Orchid pink #F2BDCD RGB(242 , 189 , 205) RGB(95% , 74% , 80%)
Orange-yellow (Crayola) #F8D568 RGB(248 , 213 , 104) RGB(97% , 84% , 41%)
Orange soda #FA5B3D RGB(250 , 91 , 61) RGB(98% , 36% , 24%)
Orchid #DA70D6 RGB(218 , 112 , 214) RGB(85% , 44% , 84%)
Oxford blue #002147 RGB(0 , 33 , 71) RGB(0% , 13% , 28%)
Outrageous Orange #FF6E4A RGB(255 , 110 , 74) RGB(100% , 43% , 29%)
Outer space (Crayola) #2D383A RGB(45 , 56 , 58) RGB(18% , 22% , 23%)
Orchid (Crayola) #E29CD2 RGB(226 , 156 , 210) RGB(89% , 61% , 82%)
Oxblood #800020 RGB(128 , 0 , 32) RGB(50% , 0% , 13%)
Pale aqua #BCD4E6 RGB(188 , 212 , 230) RGB(74% , 83% , 90%)
Pacific blue #1CA9C9 RGB(28 , 169 , 201) RGB(11% , 66% , 79%)
Pakistan green #006600 RGB(0 , 102 , 0) RGB(0% , 40% , 0%)
OU Crimson red #841617 RGB(132 , 22 , 23) RGB(52% , 9% , 9%)
Palatinate purple #682860 RGB(104 , 40 , 96) RGB(41% , 16% , 38%)
Pale spring bud #ECEBBD RGB(236 , 235 , 189) RGB(93% , 92% , 74%)
Pale pink #FADADD RGB(250 , 218 , 221) RGB(98% , 85% , 87%)
Pale silver #C9C0BB RGB(201 , 192 , 187) RGB(79% , 75% , 73%)
Pale purple (Pantone) #FAE6FA RGB(250 , 230 , 250) RGB(98% , 90% , 98%)
Pale cerulean #9BC4E2 RGB(155 , 196 , 226) RGB(61% , 77% , 89%)
Paolo Veronese green #009B7D RGB(0 , 155 , 125) RGB(0% , 61% , 49%)
Pansy purple #78184A RGB(120 , 24 , 74) RGB(47% , 9% , 29%)
Paradise pink #E63E62 RGB(230 , 62 , 98) RGB(90% , 24% , 38%)
Paris Green #50C878 RGB(80 , 200 , 120) RGB(31% , 78% , 47%)
Papaya whip #FFEFD5 RGB(255 , 239 , 213) RGB(100% , 94% , 84%)
Pastel pink #DEA5A4 RGB(222 , 165 , 164) RGB(87% , 65% , 64%)
Peach #FFE5B4 RGB(255 , 229 , 180) RGB(100% , 90% , 71%)
Payne's grey #536878 RGB(83 , 104 , 120) RGB(33% , 41% , 47%)
Patriarch #800080 RGB(128 , 0 , 128) RGB(50% , 0% , 50%)
Peach (Crayola) #FFCBA4 RGB(255 , 203 , 164) RGB(100% , 80% , 64%)
Peach puff #FFDAB9 RGB(255 , 218 , 185) RGB(100% , 85% , 73%)
Pear #D1E231 RGB(209 , 226 , 49) RGB(82% , 89% , 19%)
Pearly purple #B768A2 RGB(183 , 104 , 162) RGB(72% , 41% , 64%)
Periwinkle #CCCCFF RGB(204 , 204 , 255) RGB(80% , 80% , 100%)
Periwinkle (Crayola) #C3CDE6 RGB(195 , 205 , 230) RGB(76% , 80% , 90%)
Permanent Geranium Lake #E12C2C RGB(225 , 44 , 44) RGB(88% , 17% , 17%)
Persian green #00A693 RGB(0 , 166 , 147) RGB(0% , 65% , 58%)
Persian orange #D99058 RGB(217 , 144 , 88) RGB(85% , 56% , 35%)
Persian indigo #32127A RGB(50 , 18 , 122) RGB(20% , 7% , 48%)
Persian blue #1C39BB RGB(28 , 57 , 187) RGB(11% , 22% , 73%)
Pine green #01796F RGB(1 , 121 , 111) RGB(0% , 47% , 44%)
Persian plum #701C1C RGB(112 , 28 , 28) RGB(44% , 11% , 11%)
Persian rose #FE28A2 RGB(254 , 40 , 162) RGB(100% , 16% , 64%)
Persian red #CC3333 RGB(204 , 51 , 51) RGB(80% , 20% , 20%)
Pewter Blue #8BA8B7 RGB(139 , 168 , 183) RGB(55% , 66% , 72%)
Persian pink #F77FBE RGB(247 , 127 , 190) RGB(97% , 50% , 75%)
Phlox #DF00FF RGB(223 , 0 , 255) RGB(87% , 0% , 100%)
Persimmon #EC5800 RGB(236 , 88 , 0) RGB(93% , 35% , 0%)
Phthalo green #123524 RGB(18 , 53 , 36) RGB(7% , 21% , 14%)
Picotee blue #2E2787 RGB(46 , 39 , 135) RGB(18% , 15% , 53%)
Pink #FFC0CB RGB(255 , 192 , 203) RGB(100% , 75% , 80%)
Phthalo blue #000F89 RGB(0 , 15 , 137) RGB(0% , 6% , 54%)
Pictorial carmine #C30B4E RGB(195 , 11 , 78) RGB(76% , 4% , 31%)
Piggy pink #FDDDE6 RGB(253 , 221 , 230) RGB(99% , 87% , 90%)
Pine tree #2A2F23 RGB(42 , 47 , 35) RGB(16% , 18% , 14%)
Pink (Pantone) #D74894 RGB(215 , 72 , 148) RGB(84% , 28% , 58%)
Pistachio #93C572 RGB(147 , 197 , 114) RGB(58% , 77% , 45%)
Prussian blue #003153 RGB(0 , 49 , 83) RGB(0% , 19% , 33%)
Pink Sherbet #F78FA7 RGB(247 , 143 , 167) RGB(97% , 56% , 65%)
Pink flamingo #FC74FD RGB(252 , 116 , 253) RGB(99% , 45% , 99%)
Powder blue #B0E0E6 RGB(176 , 224 , 230) RGB(69% , 88% , 90%)
Pink lavender #D8B2D1 RGB(216 , 178 , 209) RGB(85% , 70% , 82%)
Pink lace #FFDDF4 RGB(255 , 221 , 244) RGB(100% , 87% , 96%)
Platinum #E5E4E2 RGB(229 , 228 , 226) RGB(90% , 89% , 89%)
Plum #8E4585 RGB(142 , 69 , 133) RGB(56% , 27% , 52%)
Polished Pine #5DA493 RGB(93 , 164 , 147) RGB(36% , 64% , 58%)
Plump Purple #5946B2 RGB(89 , 70 , 178) RGB(35% , 27% , 70%)
Prune #701C1C RGB(112 , 28 , 28) RGB(44% , 11% , 11%)
Portland Orange #FF5A36 RGB(255 , 90 , 54) RGB(100% , 35% , 21%)
Plum (web) #DDA0DD RGB(221 , 160 , 221) RGB(87% , 63% , 87%)
Psychedelic purple #DF00FF RGB(223 , 0 , 255) RGB(87% , 0% , 100%)
Princeton orange #F58025 RGB(245 , 128 , 37) RGB(96% , 50% , 15%)
Pomp and Power #86608E RGB(134 , 96 , 142) RGB(53% , 38% , 56%)
Popstar #BE4F62 RGB(190 , 79 , 98) RGB(75% , 31% , 38%)
Puce #CC8899 RGB(204 , 136 , 153) RGB(80% , 53% , 60%)
Pullman Brown (UPS Brown) #644117 RGB(100 , 65 , 23) RGB(39% , 25% , 9%)
Pumpkin #FF7518 RGB(255 , 117 , 24) RGB(100% , 46% , 9%)
Purple pizzazz #FE4EDA RGB(254 , 78 , 218) RGB(100% , 31% , 85%)
Purple navy #4E5180 RGB(78 , 81 , 128) RGB(31% , 32% , 50%)
Purple #6A0DAD RGB(106 , 13 , 173) RGB(38% , 0% , 50%)
Purple (web) #800080 RGB(128 , 0 , 128) RGB(50% , 0% , 50%)
Purple (Munsell) #9F00C5 RGB(159 , 0 , 197) RGB(62% , 0% , 77%)
Purple Plum #9C51B6 RGB(156 , 81 , 182) RGB(61% , 32% , 71%)
Purpureus #9A4EAE RGB(154 , 78 , 174) RGB(60% , 31% , 68%)
Purple (X11) #A020F0 RGB(160 , 32 , 240) RGB(63% , 13% , 94%)
Purple mountain majesty #9678B6 RGB(150 , 120 , 182) RGB(59% , 47% , 71%)
Queen pink #E8CCD7 RGB(232 , 204 , 215) RGB(91% , 80% , 84%)
Raspberry glace #915F6D RGB(145 , 95 , 109) RGB(57% , 37% , 43%)
Raisin black #242124 RGB(36 , 33 , 36) RGB(14% , 13% , 14%)
Quick Silver #A6A6A6 RGB(166 , 166 , 166) RGB(65% , 65% , 65%)
Quinacridone magenta #8E3A59 RGB(142 , 58 , 89) RGB(56% , 23% , 35%)
Queen blue #436B95 RGB(67 , 107 , 149) RGB(26% , 42% , 58%)
Radical Red #FF355E RGB(255 , 53 , 94) RGB(100% , 21% , 37%)
Raspberry #E30B5D RGB(227 , 11 , 93) RGB(89% , 4% , 36%)
Rajah #FBAB60 RGB(251 , 171 , 96) RGB(98% , 67% , 38%)
Razzle dazzle rose #FF33CC RGB(255 , 51 , 204) RGB(100% , 20% , 80%)